کلیدواژه‌ها = پایداری اجتماعی
ارزیابی میزان پایداری اجتماعی مسکن در سکونتگاه‌های غیررسمی (نمونۀ موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 46، فروردین 1402، صفحه 115-142

10.22111/gaij.2023.41846.3010

مهدی محمدی سرین دیزج؛ شهرام سلامتی گبلو؛ لیلا مهاجری نعیمی


تحلیلی بر ارزیابی کیفیت پایداری اجتماعی در نواحی دو و سه شهر سبزوار

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 47-70

10.22111/gaij.2015.1913

دکتر سید هادی حسینی؛ کاظم علی آبادی؛ دکتر علیرضا حمیدیان