کلیدواژه‌ها = شهر کرمان
بررسی توزیع خدمات شهری در راستای عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: مناطق چهارگانۀ شهر کرمان)

دوره 9، شماره 31، تیر 1398، صفحه 15-34

10.22111/gaij.2019.4609

بهزاد شیخ‌‌علی پور؛ علی‌اصغر عبدالهی؛ محسن‌ پورخسروانی


بررسی وضعیت شاخص‌های ایمنی در پارک‌های منطقه‌ای شهر کرمان

دوره 7، شماره 22، فروردین 1396، صفحه 71-84

10.22111/gaij.2017.3017

دکتر براتعلی خاکپور؛ محسن کمانداری؛ سید مصطفی حسینی


نیازسنجی پارکینگ‌های عمومی در مناطق شهری با استفاده از مدل‌های ریاضی و آماری مورد شناسی: شهر کرمان

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 123-138

10.22111/gaij.2015.1917

دکتر حسین غضنفر پور؛ مرضیه آقاعلیخانی؛ حمیده افشارمنش؛ آیلا قلی زاده