موضوعات = آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای
فراتحلیلی بر مستندات علمی منتشرشده با محوریت بندر-پسکرانه

دوره 13، شماره 48، شهریور 1402، صفحه 161-204

10.22111/gaij.2023.45791.3121

ملیکا زارعی؛ مجتبی آراسته؛ خلیل حاجی پور