موضوعات = معماری و شهرسازی
بررسی علل عدم‌توفیق شهرداری در اجرای طرح‌های توسعه از سال 1397 تا 1401 از دیدگاه مسئولان (نمونۀ موردی: شهر رشت)

دوره 13، شماره 49، دی 1402، صفحه 123-140

10.22111/gaij.2023.45519.3116

علی اکبر سالاری پور؛ مجید چوبند؛ خدیجه محمدی؛ حجت اکبری دافساری؛ متین عاشوری