تعداد مقالات: 507

1. جلد فصلنامه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.692


2. جلد فصلنامه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.869


3. جلد فصلنامه

دوره 2، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.880


4. جلد فصلنامه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2011.1062


5. جلد فصلنامه

دوره 2، شماره 2، بهار 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.1063


6. جلد فصلنامه

دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1071


7. جلد فصلنامه

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1082


8. جلد صفحه

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1280


9. جلد فصلنامه

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1382


10. جلد فصلنامه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1472


11. جلد فصلنامه

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1536


12. جلد فصلنامه

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1661


13. جلد فصلنامه

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1766


14. جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.1899


15. جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2157


16. جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2195


17. جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2265


18. جلد فصلنامه

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2401


19. جلد فصلنامه

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2624


22. برنامه‌ریزی دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.3622

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمدرحیم رهنما


24. امکان‌‌‌‌‌سنجی گسترش فیزیکی شهر سراب در ارتباط با عوامل طبیعی

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.4101

دکتر فریبا اسفندیاری؛ دکتر مرتضی قراچورلو


25. سنجش اثرگذاری عوامل اجتماعی- فرهنگی بر وفاداری به برند مقصد گردشگری (مورد شناسی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2018.4238

احمدرضا مولایی؛ دکتر حسین رضایی دولت آبادی؛ سمیه بهرامیان