223. برنامه‌ریزی منطقه‌ای بر مبنای سناریو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد شناسی: تعاون روستایی شهرستان‌های رستم و نورآباد ممسنی

حمیدرضا بوستانی؛ دکتر حسین رضایی دولت آبادی؛ مصطفی گوهری فر

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 67-84

10.22111/gaij.2014.1543