دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیلی کیفی بر توسعه گردشگری رویداد محور مبتنی بر جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی شهر مریوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22111/gaij.2022.41197.2997

سوران منوچهری؛ سعدی محمدی؛ حمید اسکندری


شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی و طراحی شهر دوستدار سالمند (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22111/gaij.2023.43471.3060

کریم حسین زاده دلیر؛ رامین پیشنماز اهری


بررسی رابطه بین فضای کالبدی-اجتماعی شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه شهرستان قزوین در سال1400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22111/gaij.2023.42750.3041

زهرا طاهری؛ زهرا نعمت اللهی؛ سید حمزه مدنی


ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت محیطی محلات شهری نوبنیاد (مطالعه موردی: محله‌های منظریه و برم پهنه شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22111/gaij.2023.41685.3001

رسول قربانی؛ حسن محمودزاده؛ معصومه نظری