دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تبیین بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با روش تلفیقی FEMAو SMART PLS(‌مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22111/gaij.2021.37353.2877

محمد رسولی؛ محسن احدنژادروشتی؛ محمد تقی حیدری