دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز‌های طبیعی مبتنی بر GIS مطالعه موردی: شهرستان ورزقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.37356.2878

حسن محمودزاده؛ آذر پویان جم؛ علی محمد خورشید دوست


مکان‌یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22111/gaij.2022.39011.2940

حسین غضنفرپور؛ علی مهرابی نژاد؛ اسما مسلمی زاده