دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی توسعه فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌ای موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.36769.2858

بهروز محمدی یگانه؛ منیژه احمدی؛ علی اکبر نجفی کانی؛ کبری نجفی


4. محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌ها در سقف شیبدار با استفاده از داده لیدار و تصاویر اولتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.38707.2928

فیروز جعفری؛ فاطمه موحد


5. نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (منطقه مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.39262.2946

خدیجه بوزرجمهری؛ مرضیه اخلاقی؛ حمید شایان


7. ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز‌های طبیعی مبتنی بر GIS مطالعه موردی: شهرستان ورزقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.37356.2878

حسن محمودزاده؛ آذر پویان جم؛ علی محمد خورشید دوست


8. بررسی رابطه توانمند سازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان حاشیه نشین محله همت آباد اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.38311.2925

علیرضا اقتصاد؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


9. تعیین مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در قالب نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر(نمونه موردی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.39341.2949

دکتر رستم صابری فر؛ عزت حسینی


10. ارائه الگوی فضاهای عمومی زیر سطحی زیست پذیر با استفاده از نظریه زمینه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.22111/gaij.2022.39753.2960

مصطفی امتی؛ حسین ذبیحی