دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. خوانش ترجیحات استفاده کنندگان در تجربه فضاهای عمومی تجاری شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22111/gaij.2021.33661.2752

نعیمه السادات ابطحی؛ مجتبی رفیعیان؛ محمود محمدی؛ محمد سعید ایزدی؛ کاوه رشیدزاده


2. آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا درکلان شهرتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.22111/gaij.2021.34849.2788

سعید خاتم؛ سیدعباس احمدی؛ محمود واثق؛ هادی ویسی