جلد فصلنامه

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2011.1062


جلد فصلنامه

دوره 2، شماره 2، فروردین 1391، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2012.1063


جلد فصلنامه

دوره 3، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1071


جلد صفحه

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2013.1280


جلد فصلنامه

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2014.1472


جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.1899


جلد فصلنامه

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.2195


جلد فصلنامه

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2016.2401


برنامه‌ریزی دسترسی غیرفضایی به خدمات بهداشتی-درمانی در شهر مشهد

دوره 8، شماره 26، فروردین 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.3622

مصطفی امیرفخریان؛ دکتر محمدرحیم رهنما


امکان‌‌‌‌‌سنجی گسترش فیزیکی شهر سراب در ارتباط با عوامل طبیعی

دوره 8، شماره 28، مهر 1397، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2018.4101

دکتر فریبا اسفندیاری؛ دکتر مرتضی قراچورلو


سنجش اثرگذاری عوامل اجتماعی- فرهنگی بر وفاداری به برند مقصد گردشگری (مورد شناسی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2018.4238

احمدرضا مولایی؛ دکتر حسین رضایی دولت آبادی؛ سمیه بهرامیان