چکیده انگلیسی

دوره 4، شماره 10، فروردین 1393، صفحه 1-8

10.22111/gaij.2014.1474


چکیده انگلیسی

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22111/gaij.2015.1901


جدایی‌گزینی اجتماعی شهر کامیاران؛ تحلیلی بر شاخص‌های ناهمسانی و انزواگرایی فضایی

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2015.2159

حسن جواهری؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد


چکیده انگلیسی

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 1-14

10.22111/gaij.2015.2196


پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2016.2267

دکتر صدیقه کیانی سلمی؛ دکتر سید هدایت الله نوری؛ امید صدرزاده خویی


چکیده انگلیسی

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 1-14

10.22111/gaij.2016.2403


تحلیل وضعیت شکل‌گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تأکید بر افق 1404

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 1-18

10.22111/gaij.2017.3474

دکتر عطا غفاری‌‌‌گیلانده؛ دکتر امیدعلی خوارزمی؛ دکتر محمدحسن یزدانی؛ دکتر سمیه روشن‌رودی


آیندهنگری اثرات منطقه‌ای خشک‌‌شدن دریاچۀ ارومیه با رویکرد سیاسی

دوره 8، شماره 27، تیر 1397، صفحه 37-54

10.22111/gaij.2018.4089

دکتر امین فرجی؛ مهدی علیان؛ امیر فتحی


بررسی اثرات کاربری‌‌‌های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر(مورد شناسی: شهر گرگان)

دوره 9، شماره 30، فروردین 1398، صفحه 39-58

10.22111/gaij.2019.4449

غلامرضا ملکشاهی؛ صدیقه لطفی؛ نیلوفر تقی‌زاده


بازآفرینی پایدار شهری بر پایۀ سناریونگاری (مورد شناسی: منطقۀ 14 شهرداری اصفهان)

دوره 10، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 45-68

10.22111/gaij.2020.5330

الهام ایزدفر؛ فرزانه ساسانپور؛ سیمین تولائی؛ محمد سلیمانی