تحلیلی بر وضعیت مهاجرت استان‌های کشور با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی

دوره 11، شماره 39، تیر 1400، صفحه 55-80

10.22111/gaij.2021.6301

میلاد تفنگچی مهیاری؛ مهدی پندار؛ امیر ثامنی؛ آرمان خواجه برج سفیدی


پیش درآمد

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 0-0

10.22111/gaij.2015.1902


تحلیل تطبیقی فازی سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ روستایی مورد شناسی: روستاهای شهرستان میاندوآب

دوره 3، شماره 7، تیر 1392، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2013.1085

دکتر میر نجف موسوی؛ دکتر افشار کبیری؛ دکتر علی اکبر تقیلو


تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه‌های شهری استان لرستان از خطر زلزله

دوره 3، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 1-14

10.22111/gaij.2014.1385

دکتر صفر قائدرحمتی؛ دکتر احمد خادم الحسینی؛ طاهره سیاوشی


کاربرد سیستم استنتاج فازی در زمینه سنجش توسعه انسانی مورد شناسی: شهرستان پارس‌آباد

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 1-16

10.22111/gaij.2016.2436

دکتر اکبر کیانی؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ احد بدلی؛ رضا کانونی


تئوری‌‌ها و الگوهای مکان‌گزینی در چند‌‌نگارگی‌‌های جغرافیایی

دوره 7، شماره 24، مهر 1396، صفحه 1-20

10.22111/gaij.2017.3373

فاطمه نعمت الهی؛ دکتر محمد حسین رامشت


تحلیل شاخص‌های خلاقیت شهری در نظام سکونتگاهی استان مازندران

دوره 5، شماره 16، مهر 1394، صفحه 19-34

10.22111/gaij.2015.2160

دکتر مجتبی رفیعیان؛ مرتضی شعبانی


بررسی و تحلیلی بر ‌‌شاخص‌های محیطی اثرگذار بر سلامت زیست شهری در کلانشهر قم

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 19-38

10.22111/gaij.2017.3475

دکتر کرامت اله زیاری؛ دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ علی مهدی