آسیب شناسی رابطۀ بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی)

دوره 5، شماره 14، فروردین 1394، صفحه 25-46

10.22111/gaij.2015.1912

رضا الهویردی زاده؛ دکترعلی ولیقلی زاده؛ دکترمهدی صانعی


بررسی الگوهای همدیدی سیلاب¬های رودخانۀ بوانات مروست در استان یزد

دوره 3، شماره 8، مهر 1392، صفحه 27-40

10.22111/gaij.2013.1285

دکتر کمال امیدوار؛ حمیده دهقان؛ منوچهر فرودی


تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص‌های راهبرد توسعۀ شهری (CDS)

دوره 6، شماره 19، تیر 1395، صفحه 27-42

10.22111/gaij.2016.2438

دکتر محمدرحیم رهنما؛ بایزید شریفی


ارزیابی گردشگری پایدار روستایی مورد شناسی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد

دوره 3، شماره 9، بهمن 1392، صفحه 29-48

10.22111/gaij.2014.1387

ناهید اکبری سامانی؛ دکتر سیدعلی بدری؛ دکتر محمد سلمانی


بررسی وضعیت کمّی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مورد شناسی: دشت جوین، استان خراسان رضوی)

دوره 2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 31-46

10.22111/gaij.2012.697

هادی رهنما؛ دکترمحمدرضا قنبرپور؛ دکتر محمود حبیب نژاد روشن؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار


مدل‌سازی روابط بین شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده شهری و شاخص‌های توسعۀ پایدار در اطراف حرم امام رضا (ع)

دوره 5، شماره 15، مرداد 1394، صفحه 33-48

10.22111/gaij.2015.2070

دکتر علی اکبر ناجی میدانی؛ دکتر هاروتیان هاروتیانیان؛ امیر فرهادیان


تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی شهر تهران و پیش‌بینی اولویت برنامه‌ریزی

دوره 6، شماره 20، مهر 1395، صفحه 35-56

10.22111/gaij.2016.2681

دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکتر احمد پور احمد؛ دکتر حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب


ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک‌های شهری مورد شناسی: شهر جهرم

دوره 6، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 37-52

10.22111/gaij.2016.2367

دکتر عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی روستا


تحلیل فضای وابستگی و فضاهای پیوستگی منطقۀ آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

دوره 5، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 51-70

10.22111/gaij.2016.2270

دکتر یاشار ذکی؛ دکتر علی ولیقلی‌زاده؛ دکتر بهادر زارعی