نقش ارتفاع تاج پوشش‌گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست‌اقلیمی انسان موردکاوی: پارک ناژوان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری منظر دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز بخش معماری

4 بخش معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

10.22111/gaij.2022.36328.2843

چکیده

ویژگی های حرارتی یک منطقه به تنهایی تحت تاثیر شرایط اقلیمی و تغییرات فصلی آن نیست، عوامل دیگری از جمله هندسه شهری، پوشش گیاهی و عناصر آبی می تواند در بهبود آسایش حرارتی موثر باشد. بهبود آسایش حرارتی یکی از اهداف مهم در طراحی فضاهای باز شهری است. جزیره گرمایی، عاملی موثر در آسایش حرارتی خرده اقلیم شهری است و پوشش گیاهی نیز در کنترل جزیره گرمایی موثر است. یکی از راهکارهای کار آمد در کنترل جزیره گرمایی فضاهای باز، آگاهی از ویژگی های مختلف پوشش‌های گیاهی متفاوت است که موجب کنترل تاثیر این پدیده می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان تاثیرگذاری و اهمیت پوشش گیاهی و ارتفاع آن‌ها در توپوگرافی سایت، به عنوان یکی از ابزار‌های پرکاربرد و موثر در طراحی بر کیفیت آسایش حرارتی افراد در طراحی قسمتی از فضای باز شهری پارک ناژوان در غرب شهر اصفهان و ارائه الگویی بهینه از ارتفاع پوشش گیاهی در توپوگرافی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات، به صورت میدانی، تحلیلی و سنجشی، با روش تحلیل مقایسه‌ی گزینه‌های پیشنهادی در طراحی با ‌استفاده از شبیه‌سازی در نرم‌افزار ENVI-met(4.4.4) در نه الگوی متفاوت پوشش گیاهی با نوع گیاه ثابت در ده نقطه مختلف از سایت در تاریخ 24 خرداد 1398، می‌باشد و معیار‌های مورد سنجش آسایش حرارتی در سایت، عبارتند از، دمای هوا، رطوبت نسبی، جریان هوا و دمای متوسط تشعشعی و شاخص مورد استفاده در این پژوهش،PMV است که یکی از جامع ترین روش های تخمین آسایش حرارتی است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انبوهی از درختان، از یک‌سو و درختان با ارتفاع بیشتر از سوی دیگر و همچنین تغییر در ارتفاع توپوگرافی در تغییر و بهبود آسایش حرارتی، بسیار موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vegetation and topography on thermal comfort in urban spaces

نویسندگان [English]

  • Amin Habibi 1
  • Romina Tafvizi 2
  • roza vakilinejad 3
  • mahdi sheibani 4
1 Landscape architecture, shiraz university
2 shiraz university
3 shiraz university, department of architecture
4 department of landscape architecture, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

The thermal characteristics of an area alone are not affected by climatic conditions and its seasonal changes; other factors such as urban geometry, vegetation and aquatic elements can be effective in improving thermal comfort. Improving thermal comfort is one of the important goals in designing urban open spaces. The heat island is an effective factor in the thermal comfort of the urban sub-climate and the vegetation is also effective in controlling the heat island. One of the effective solutions in controlling the heat island of open spaces is to be aware of the different characteristics of different vegetation that control the impact of this phenomenon. The aim of this study was to investigate the impact and importance of vegetation and their height in the topography of the site, as one of the most widely used and effective tools in designing the quality of thermal comfort in designing part of the urban open space of Nazhvan Park in the west of the city. Isfahan and provide an optimal model of vegetation height in topography. Data collection method, field, analytical and quantitative, with comparative analysis method of proposed design options using simulation in ENVI-met software (4.4.4) in nine different vegetation patterns With a fixed plant type in ten different points of the site on June 15, 2017, and the criteria for measuring thermal comfort at the site are: air temperature, relative humidity, air flow and average radiant temperature and the index used in This study is PMV, which is one of the most comprehensive methods for estimating thermal comfort. The results indicate that a large number of trees, on the one hand, and higher trees on the other, as well as changes in topographic height, are very effective in changing and improving thermal comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal comfort
  • open space
  • Vegetation
  • Envi met