طراحی الگوی متناسب نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

10.22111/gaij.2022.35743.2812

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی متناسب نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخه «میدانی» است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کاشان طبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصافی در دسترس به تعداد384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه نظم اجتماعی با 4 سوال و مشارکت شهروندان(با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سوال می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تاثیر 73/0 بیشترین تاثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تاثیر 41/0 کمترین تاثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a proportional pattern of social order in Kashan, based on citizen participation

نویسنده [English]

  • sajedeh karimi
Islamic Azad
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a proportional model of social order in the city of Kashan based on citizen participation. The research method used in this study is a descriptive survey and a field survey. The statistical population includes all the citizens of Kashan, according to the Census of 2016, number 304487. The sample size was 384 people based on Cochran formula and available by filtration method. The research instrument consisted of two social order questionnaires with 4 questions and citizen participation (with five sub-variables: goals, support, management, structure and evaluation), with 20 questions. The data were analyzed by structural equation analysis using AMOS software. The results indicated that, in general, citizen participation in social order in Kashan was influenced by a structural model and a five-factor fit model of participation, and the pattern was such that the goals of social order participation, with an impact factor of 62 0 and critical value 10.710, participation support, social order with impact factor 0.65, and critical value 11.755, participation management, social order with impact factor 0.73 and critical value 12.755, participation structure on social order, with impact factor 0.41 and the critical value of 8.733 and the participation evaluation with the impact factor of 0.58 and the critical value of 10.397 were effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • Social Order
  • Participation
  • citizens
  • Kashan