نمایه نویسندگان

آ

 • آرخی، صالح ارزیابی شاخص‌‌های فرسایندگی باران با استفاده از تکنیک‌‌‌‌های زمینآمار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونۀ موردی: استان گلستان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 101-128]

ا

 • اجزاء شکوهی، محمد ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • احمدی، منیژه واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 49-72]
 • اخلاقی، مرضیه نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 147-170]
 • اسلامی، ایمان اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های ارتقادهندۀ معیشت محلی با رویکرد بهره‌‌برداری پایدار از منابع طبیعی مبتنی بر مدل SWOT-ANP در روستای باقر‌‌آباد کردستان [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 73-100]
 • اسماعیلی، رضا بررسی رابطه توانمند سازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان حاشیه نشین محله همت آباد اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • اقتصاد، علیرضا بررسی رابطه توانمند سازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان حاشیه نشین محله همت آباد اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • امتی، مصطفی ارائه الگوی فضاهای عمومی زیر سطحی زیست پذیر با استفاده از نظریه زمینه ای [دوره 12، شماره 43، 1401]

ب

 • بردبار، حدیث تحلیل مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع بافت‌‌ قدیم و جدید شهر تبریز(نمونۀ موردی: محله‌های یاغچیان، سرخاب و دوه‌‌چی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 1-26]
 • بوزرجمهری، خدیجه نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 147-170]

ت

 • تفویضی، رومینا نقش ارتفاع تاج پوشش‌گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست‌اقلیمی انسان (نمونۀ موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 171-204]

ج

 • جعفری، فیروز محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌ها در سقف شیبدار با استفاده از داده لیدار و تصاویر اولتراکم [دوره 12، شماره 43، 1401]

ح

 • حاتمی حداد، نرگس آشکارسازی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه هیرمند ‌از ‌رودبار افغانستان تا هامون سیستان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • حبیبی، امین نقش ارتفاع تاج پوشش‌گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست‌اقلیمی انسان (نمونۀ موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 171-204]
 • حسینی، عزت تعیین مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در قالب نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر(نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 12، شماره 43، 1401]

د

 • دادرسی سیسی، عیسی نگرشی تحلیلی به‌منظور شناسایی متغیرهای استراتژیک مؤثر بر تولید فقر در استان سمنان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • داوری، رضا ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • دهقان، نرگس تحلیل سطح حس تعلق به مکان‌های تفریحی به‌واسطه تبیین معنای مکان (نمونه موردی: دهکده تفریحی زاینده‌رود) [دوره 12، شماره 43، 1401]

ذ

 • ذبیحی، حسین ارائه الگوی فضاهای عمومی زیر سطحی زیست پذیر با استفاده از نظریه زمینه ای [دوره 12، شماره 43، 1401]

ر

 • رحمتی، منصور مدلسازی معادلات ساختاری شاخص‌های شهر دوستدار سالمند کرمانشاه [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • رحیمی، لیلا تحلیل مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع بافت‌‌ قدیم و جدید شهر تبریز(نمونۀ موردی: محله‌های یاغچیان، سرخاب و دوه‌‌چی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 1-26]
 • رستگاری کوپایی، حمید تمایل به پرداخت هزینه و عوامل مؤثر بر آن برای تولید کمپوست خانگی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 27-48]
 • رهنما، محمد رحیم ارائه سناریوهای مدیریت یکپارچه پسماند شهر مشهد [دوره 12، شماره 43، 1401]

ز

 • زرعی، فاطمه نگرشی تحلیلی به‌منظور شناسایی متغیرهای استراتژیک مؤثر بر تولید فقر در استان سمنان [دوره 12، شماره 43، 1401]

ش

 • شایان، حمید نقش گردشگری و توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (نمونه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 147-170]
 • شیبانی، مهدی نقش ارتفاع تاج پوشش‌گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست‌اقلیمی انسان (نمونۀ موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 171-204]

ص

 • صابری فر، دکتر رستم تعیین مولفه های موثر در مشارکت شهروندان در قالب نظریه دام اجتماعی و اثر تماشاگر(نمونه موردی شهر مشهد) [دوره 12، شماره 43، 1401]

ع

 • علیلو، لیلا تحلیل مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع بافت‌‌ قدیم و جدید شهر تبریز(نمونۀ موردی: محله‌های یاغچیان، سرخاب و دوه‌‌چی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 1-26]

ف

 • فتوحی، صمد آشکارسازی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه هیرمند ‌از ‌رودبار افغانستان تا هامون سیستان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • فرج‌‌اللهی، اصغر اولویت‌‌بندی استراتژی‌‌های ارتقادهندۀ معیشت محلی با رویکرد بهره‌‌برداری پایدار از منابع طبیعی مبتنی بر مدل SWOT-ANP در روستای باقر‌‌آباد کردستان [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 73-100]

ق

 • قاضی میرسعید، سید مجتبی نگرشی تحلیلی به‌منظور شناسایی متغیرهای استراتژیک مؤثر بر تولید فقر در استان سمنان [دوره 12، شماره 43، 1401]

ک

 • کرمی، مهری تحلیل فضایی عدالت مکانی در آمایش کاربری‌های خدماتی (پارک و فضای سبز، ورزشی و تفریحی-توریستی) شهر تبریز با رویکرد چند معیاری [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • کرمی کالوس، آیت الله تمایل به پرداخت هزینه و عوامل مؤثر بر آن برای تولید کمپوست خانگی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 27-48]
 • کریمی کندزی، ساجده تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 129-146]

م

 • محمدقاسمی، مسعود ارزیابی شاخص‌‌های فرسایندگی باران با استفاده از تکنیک‌‌‌‌های زمینآمار در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونۀ موردی: استان گلستان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 101-128]
 • محمدی، اصغر بررسی رابطه توانمند سازی بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان حاشیه نشین محله همت آباد اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • محمدی، چنور مدلسازی معادلات ساختاری شاخص‌های شهر دوستدار سالمند کرمانشاه [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • محمدی یگانه، بهروز واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 49-72]
 • محمودزاده، حسن تحلیل فضایی عدالت مکانی در آمایش کاربری‌های خدماتی (پارک و فضای سبز، ورزشی و تفریحی-توریستی) شهر تبریز با رویکرد چند معیاری [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • موحد، فاطمه محاسبه ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌ها در سقف شیبدار با استفاده از داده لیدار و تصاویر اولتراکم [دوره 12، شماره 43، 1401]

ن

 • نجفی، کبری واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 49-72]
 • نجفی‌‌کانی، علی‌‌اکبر واکاوی توسعۀ فضایی روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌‌ای (نمونه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 49-72]
 • نگارش، حسین آشکارسازی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه هیرمند ‌از ‌رودبار افغانستان تا هامون سیستان [دوره 12، شماره 43، 1401]
 • نوری پور، مهدی تمایل به پرداخت هزینه و عوامل مؤثر بر آن برای تولید کمپوست خانگی (نمونه موردی: شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 27-48]

و

 • واعظی، موسی تحلیل مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر حس اجتماع بافت‌‌ قدیم و جدید شهر تبریز(نمونۀ موردی: محله‌های یاغچیان، سرخاب و دوه‌‌چی) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 1-26]
 • وکیلی نژاد، رزا نقش ارتفاع تاج پوشش‌گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست‌اقلیمی انسان (نمونۀ موردی: پارک ناژوان اصفهان) [دوره 12، شماره 42، 1401، صفحه 171-204]