دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1392، صفحه 1-110 
11. پالئوژئوگرافی و تحولات ژئومورفولوژیک دریاچۀ قدیمی سیمره

صفحه 97-110

10.22111/gaij.2013.1081

حجت اله بیرانوند؛ دکتر عبدالله سیف؛ دکتر سید منصور شاهرخوندی