دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 1-186 
11. سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان

صفحه 135-150

10.22111/gaij.2014.1671

دکتر مجتبی رفیعیان؛ ماندانا مسعودی راد؛ مریم رضائی؛ مونا مسعودی راد


13. ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران

صفحه 169-186

10.22111/gaij.2014.1673

دکتر محسن احد نژاد روشتی؛ حیدر صالحی میشانی؛ لیلا وثوقی راد؛ احمد رومیانی