دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

2. ارزیابی تغییرات فضایی دمای سطحی کلان‌شهر مشهد

صفحه 19-36

10.22111/gaij.2018.4088

سمیه دلبسته؛ دکتر رضا دوستان؛ دکتر نعمت‌الله کریمی


12. ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به‌منظور تعیین نقاط بالقوۀ توسعۀ شهری

صفحه 205-224

10.22111/gaij.2018.4098

دکتر صالح آرخی؛ دکتر علی‌اکبر نجفی‌‌کانی؛ طاهره بابائیان


13. مدل‌سازی تفکیک قطعات زمین در فرایند توسعۀ شهری (مورد شناسی: شهر سمنان)

صفحه 225-252

10.22111/gaij.2018.4099

دکتر محمد طالعی؛ دکتر محمود محمدی؛ سید مجتبی قاضی میرسعید؛ سیمه ابوالحسنی