تماس با ما

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات، مرکز نشریات علمی دانشگاه س و ب

دفتر فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه­ای

صندوق پستی : 655-98135

تلفن: 31136792- 054

 

 پیام‎نگار : TURP@usb.ac.ir


CAPTCHA Image