سردبیر


دکتر عیسی ابراهیم زاده استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای

دبیر اجرایی


مهندس سحر تیموری لیسانس، دانشگاه سیستان و بلوچستان

معماری

 • -
 • sahar.teimoori2201gmail.com
 • 05431136792

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین پاپلی یزدی استاد دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و توسعه فضایی

 • paplimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن افراخته استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرامرز بریمانی استاد جغرافیای روستایی دانشگاه مازندران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر جوان استاد جغرافیا روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود خسروی دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کرامت اله زیاری استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس سعیدی استاد جغرافیا روستایی دانشگاه شهید بهشتی

جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیروس شفقی استاد جغرافیا شهری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • -
 • s.shafaghiltr.ui.ac.ir
 • -

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسنعلی غیور استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

جغرافیا طبیعی

 • -
 • ghayoorhassanyahoo.com
 • 09131160330

اعضای هیات تحریریه


دکتر میر نجف موسوی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نگارش استاد جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی

 • -
 • h_negareshyahoo.com
 • 09151419027

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حاجی نژاد دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه سیستان و بلوچستان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ویراستار ادبی


دکتر فاطمه ثواب گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبان و ادبیات فارسی

 • f.savabgmail.com
 • 05431136792