اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیسی ابراهیم‌زاده

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - منطقه‌ای استاد، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/
iazhgep.usb.ac.ir
05431136792
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

سردبیر

دکتر عیسی ابراهیم‌زاده

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - منطقه‌ای استاد، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/
iazhgep.usb.ac.ir
05431136792
0000-0002-9953-1295

h-index: 10  

مدیر اجرایی

مهندس سحر تیموری

مدیریت نشریه دفتر نشریه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

gaij.usb.ac.ir/journal/editorial.board
turpusb.ac.ir
05431136792

اعضای هیات تحریریه

دکتر کرامت‌اله زیاری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zayyari/
zayyariut.ac.ir
09121260602
0000-0001-9135-4768

h-index: 11  

دکتر محمود خسروی

اقلیم‌شناسی، مخاطرات آب و هوایی استاد، گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/
khosravigep.usb.ac.ir
09151412281
0000-0002-2571-470X

h-index: 11  

دکتر تقی طاوسی

جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد، گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/
t.tavousigep.usb.ac.ir
09133085106
0000-0002-9719-6569

h-index: 10  

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=65&Ln=fa
m.mousaviurmia.ac.ir
09144211702
0000-0002-4814-5351

h-index: 9  

دکتر پیمان محمودی

جغرافیا طبیعی، اقلیم‌شناسی گروه آب و هواشناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/peymanmahmoudi/
p_mahmoudigep.usb.ac.ir
09183803462
0000-0003-2138-0973

h-index: 9  

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

آمایش سیاسی فضا استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

georesearch.ir/content/38/
paplimodares.ac.ir

h-index: 8  

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد، گروه جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir
0000-0002-5077-7032

h-index: 8  

دکتر علی حاجی‌نژاد

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

civilica.com/p/347351/
ahajinejadguilan.ac.ir
0000-0000-8327-9438

h-index: 6  

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد، گروه جغرافیای روستایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~barimani/
f.barimaniumz.ac.ir
0915343367
0000-0002-5164-2842

h-index: 5  

دکتر جعفر جوان

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/jjavan
jjavanum.ac.ir
0000-0002-2811-5411

h-index: 5  

دکتر عباس سعیدی

جغرافیا و برنامه‌ریزی ناحیه‌ای استاد، گروه جغرافیا روستایی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

civilica.com/p/176841/
a-saidisbu.ac.ir
0000-0001-8340-7567

h-index: 2  

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی استاد، گروه جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

civilica.com/p/181858/
h_negareshgep.usb.ac.ir
0000-0003-4223-1440

h-index: 5  

دکتر حسنعلی غیور

جغرافیا طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد بازنشسته، گروه جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

civilica.com/p/181856/
ghayoorhassanyahoo.com
09131160330
0000-0001-6404-9389

h-index: 1  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر یانگ لیو

سنجش از دور و علم اطلاعات جغرافیایی استاد، موسسه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کالج علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه لانژو، لانژو، چین

zhysz.lzu.edu.cn/system/zhye/techinfo.jsp?id=136
liuylzu.edu.cn
0086 931 8912749
0000-0003-4454-1741

پروفسور رجیب مایتی

مهندسی منابع آب- هیدروکلیماتولوژی گروه مهندسی عمران- مووسه فناوری کرگپور هندوستان- کرگپور- ایالت بنگال غربی

www.facweb.iitkgp.ac.in/~rajibmaity/
rajibcivil.iitkgp.ac.in
0091 9433775576
0000-0001-5631-9553

h-index: 25  

دکتر خدیجه شکرا...

آب و هوای شهری دانشیار، گروه جغرافیا، کالج مسیحی فورمن (یک دانشگاه مجاز)، لاهور، پاکستان

www.fccollege.edu.pk/member/dr-khadija-shakrullah/
khadijashakrullahfccollege.edu.pk
00923324135395
0000-0002-8404-2691

h-index: 5  

دکتر سیلوستر ورسکی

اقلیم شناسی استادیار، گروه هیدرولوژی و اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین و مدیریت فضایی، دانشگاه ماریا کوری-اسکلودووسکا، لوبلین، لهستان

www.umcs.pl/en/addres-book-employee,3419,en.html
sylwester.wereskimail.umcs.pl
0048 81 537-68-18
0000-0003-4726-0363

h-index: 7  

ویراستار ادبی

دکتر فاطمه ثواب

زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

f.savabgmail.com
05431136792

ویراستار انگلیسی

زهره کافی‌آبادی

زبان انگلیسی ویراستار انگلیسی، دفتر نشریه جغرافیا و توسعه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

zohre_kafiabadiyahoo.com

مشاور نمایه سازی

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 21