سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

         

   
   

فرم اشتراک فصلنامۀ جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ای دانشگاه سیستان و بلوچستان

       

اینجانب................................ شغل...................... با ارسال     فیش بانکی به مبلغ.............................     ریال به حساب جاری شماره 0105301180007 به نام معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان نزد بانک ملی شعبۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان،  متقاضی اشتراک یک ساله  (80000  ریال)  دو ساله (160000 ریال) فصلنامۀ جغرافیا و     آمایش شهری - منطقه­ای هستم. لطفاً فصلنامه     را  از شمارۀ ............ به آدرس زیر     ارسال نمایید.

     

نشانی

   

....................................................................................................................................................................................