نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترای جغرافیا، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد سنندج، ایران

چکیده

در‌راستای توسعۀ مناطق شهری و روستایی، برنامه‌‌های اجرایی مختلفی توسط نهادهای متولی اجرا می‌‌شود. در‌صورتی‌که برنامه‌‌های مذکور متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه میزبانِ برنامه‌‌ها نباشد، مشکلات عدیده‌‌ای را برای آن‌‌ها به‌‌وجود می‌‌آورد. این مهم به‌‌ویژه در سکونتگاه‌‌های انسانی که منبع تأمین معیشت آن‌‌ها یک یا دو منبع اقتصادی باشد، نمود بیشتری می‌‌یابد. روش‌‌شناسی پژوهش کاربردی حاضر، کمّی است که با روش پیمایشی و با هدف بررسی اثرات احداث کمربندی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی ساکنان روستا-شهرِ شاهو از دیدگاه شهروندان انجام گرفته ‌است. کل سرپرستان خانوار روستا-شهرِ شاهو (3526 نفر) جامعۀ آماری پژوهش بودند و با توجه به محدودیت‌‌های مالی و زمانی، محققان با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 200 نفر از سرپرستان خانوار را به‌‌عنوان جامعۀ نمونه در‌نظر گرفتند و در ادامه پرسشنامه‌‌ها به‌صورتِ کاملاً تصادفی در میان سرپرستان خانوار توزیع شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامۀ محقق‌‌ساخته‌‌ای بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول پژوهش‌‌های میدانی و با انجام اصلاحات لازم به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان رضایتمندی حدود 90 درصد ساکنان روستا-شهرِ شاهو از احداث کمربندی در سطوح ضعیف و بسیار‌ضعیفی قرار گرفته و میانگین محاسبه‌شده 27/1 بوده است. نتایج بررسی میزان رضایتمندی شهروندانِ روستا-شهرِ شاهو از سکونت در شهر در قبل و بعد از احداث کمربندی نشان داد، میانگین رتبه‌‌ای میزان رضایتمندی شهروندان به‌‌صورت معناداری از 57/96 به 5/69 کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد کاهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیکاری، کاهش ارزش املاک و دارایی‌‌ها، انزوای جغرافیایی، مهاجرفرستی و ناهنجاری‌‌های اجتماعی، توقف رشد و توسعۀ شهر و تخریب محیط‌‌زیست، مهم‌‌ترین اثرات احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو هستند که توانسته‌‌اند حدود 71 درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کنند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Dr.Ali Shamsodini 1
  • Dr.Hamed Ghadermarzi 2
  • Dr.Davood Jamini 3

چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -