تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی بر توسعۀ اقتصادی روستاها مورد شناسی: بخش عسلویه شهرستان کنگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مکان­یابی پروژه­های صنعتی در مجاورت نواحی روستایی، می­تواند باعث افزایش اشتغال، افزایش درآمد، جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها شود و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت توسعۀ پایدار روستایی را فراهم آورد. مناطق روستایی واقع در حوزۀ تأسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر در پی احداث این تأسیسات تحولات زیادی را طی یک و نیم دهۀ اخیر تجربه کرده­اند. بر این اساس تحلیل این پیامدها در راستای تدوین برنامه­های مناسب و جامع در جهت تحقق توسعۀ روستایی ضروری می­نماید. دراین پژوهش به منظور تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژۀه اقتصادی بر توسعۀ اقتصادی روستاها دو دهستان عسلویه و نایبند از بخش عسلویه به عنوان جامعۀ آماری برگزیده شد و از این جامعۀ آماری 10 روستا به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید و تعداد184 پرسشنامه در این 10 روستا تکمیل شد. روش تحقیق درپژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای تعیین میزان توسعه یافتگی روستاها نیز از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس در ایجاد اشتغال، افزایش فرصت­های شغلی و ماندگاری جمعیت در روستاهای پیرامونش موفق عمل کرده، امّا درافزایش ارائۀ نهاده­ها وخدمات رفاهی درروستاها موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Consequences of Creating Special Economic Zones on Rural Economic Development, Case Study: Assaluyeh District of Kangan Township

نویسندگان [English]

  • Dr. Javad BazrAfshan 1
  • Tayebe Mohammad Niya 2