معرفی کتاب 1

معرفی کتاب 1

عنوان کتاب:

روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین

 

نویسندگان:

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر میرنجف موسوی

 

موضوع:

آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای