فرایند پذیرش مقالات

مقاله­ های دریافت شده پس از پذیرش اولیه، در هیأت تحریریه مجله مطرح و برای ارزیابی به 4 نفر داور ارسال خواهد

شد، که پذیرش نهایی بر اساس نظرات هم سان اولیه حداقل دو نفر از داوران و در نهایتاً تصمیم با

هیأت تحریریه است.

 

 

Caption

 

*******************************************************************************

 

هزینه چاپ مقاله در فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای

فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای برای بررسی اولیه هیچگونه وجهی دریافت نخواهد کرد و طبق ماده 12 آیین نامه اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 4.000.000 (چهار میلیون ریال) بابت تأمین هزینه داوری و بخشی از هزینه های چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 4001073603018951 و شماره شبای 440100004001073603018951 IR  با شناسه واریز 326073663119000071003000000049 نزد بانک ملی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه سیستان و بلوچستان- فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مقاله چاپ نشده و به منزله انصراف از چاپ مقاله می باشد.