درباره نشریه

عنوان: جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای

صـاحب ‌امتیـاز: دانشگـاه سیستان و بلوچستان

همکاری انجمن: انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران

مدیر مسوول و سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده

مدیـر اجرایـی: مهندس سحر تیموری

ویراستار فارسی:دکتر فاطمه ثواب

ویراستارانگلیسی: زهره کافی ­آبادی    

 

مجله جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد.

(این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی مناطق مرزی ایران است)

این مجله در ISC نمایه گردیده و دارای رتبه علمی - پژوهشی است.