درباره نشریه

صـاحب ‌امتیـاز: دانشگـاه سیستان و بلوچستان

مدیـر مسـؤول و سر دبیر: دکتر عیسی ابراهیم‎زاده

مدیـر اجرایـی: مهندس سحر تیموری

ویراستار فارسی:دکتر فاطمه ثواب

ویراستارانگلیسی: زهره کافی ­آبادی    

 

مجله جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و بصورت فصلنامه منتشر می گردد.

این مجله در ISC نمایه گردیده و دارای رتبه علمی - پژوهشی می باشد.