معرفی کتاب 2

معرفی کتاب 2

عنوان کتاب:

اصول و مبانی آمایش سرزمی

 

نویسندگان:

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر میرنجف موسوی

 

موضوع:

آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای