اخبار و اعلانات

3e1207ef99f2885

3e1207ef99f2885

مطالعه بیشتر

معرفی کتاب 1

عنوان کتاب: روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین   نویسندگان: دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر میرنجف موسوی   موضوع: آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای

مطالعه بیشتر

معرفی کتاب 2

عنوان کتاب: اصول و مبانی آمایش سرزمی   نویسندگان: دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر میرنجف موسوی   موضوع: آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای

مطالعه بیشتر