معرفی کتاب 1
عنوان کتاب: روشها و تکنیکهای آمایش سرزمین   نویسندگان: دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر میرنجف موسوی   موضوع: آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای

مطالعه بیشتر

معرفی کتاب 2
عنوان کتاب: اصول و مبانی آمایش سرزمی   نویسندگان: دکتر عیسی ابراهیم زاده دکتر میرنجف موسوی   موضوع: آمایش سرزمین- توسعه پایدار- عمران منطقه ای

مطالعه بیشتر