بررسی میزان رضایت‌مندی از کیفیت خدمات سازمان‌های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جغرافیای روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه ارومیه

5 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه، کارآیی هر سازمان بویژه سازمان‌های متولی مدیریت روستایی در گرو تأمین نیازها و پاسخگویی به خواسته­های فزاینده مردم است که به‌کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و ارتقای سطح کیفی خدمات را در مناطق روستایی بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است. به طور کلی، شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته­های آن‌ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت‌های مدیریتی و کارآمدسازی نظام اداری دارد. در واقع، توجه به نقش مردم و آگاهی از خواسته­های آن‌ها چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبردهای مناسب و ارتقای سطح کیفی خدمات فراهم می‌آورد. به همین منظور تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی و سنجش سطح رضایت‌مندی روستاییان از  خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های متولی مدیریت روستایی، اولویت‌های سازمان‌ها را جهت ارائۀ خدمات مورد شناسایی قرار دهد. از این رو برای پوشش کامل تمامی سطوح و انتظارات ساکنان، از مدل راتر جهت تعیین ابعاد خدمات در سطح 59 سکونتگاه روستایی شهرستان ایجرود استان زنجان استفاده شد. جمع­آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 436 نفر و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مناسب در نرم افزار SPSS انجام شده است. بر اساس آزمون t­  استیودنت، سطح رضایت‌مندی از سازمان‌های مور نظر در تمامی شاخص‌ها، به طور معناداری کمتر از حد انتظار است. در رتبه­بندی شاخص‌های مؤثر در  میزان رضایت‌مندی شاخص‌هایی همچون ارتباط صمیمانه و دوستانۀ مردم و مسوولان، پاسخگویی به مشکلات مردم توأم با احترام و ادب، نحوۀ رسیدگی مسوولان به وظایف خود و میزان علاقه و انگیزه مسوولان در انجام وظایف خود بیشترین سهم را در تبیین میزان رضایت‌مندی مردم از سازمان‌ها داشته‌اند. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که معیار قابل اعتماد بودن با ضریب تعیین 432/0، بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت‌مندی مردم داشته است. به طور کلی در جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی توسط سازمان‌های متولی آگاهی از نیازهای روزمرۀ مردم و شناسایی زمینه­های خدماتی برای تأمین نیازها و خواسته­های مردم اجتناب ناپذیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Satisfaction Rate From the Quality of Services of the Organizations Responsible for the Rural Local Management in Ijroud County (Zanjan Province)

نویسندگان [English]

  • Dr.Ali Akbar Anabestani 1
  • Dr.Hamid Shayan 2
  • Reza Khosro Beygi 3
  • Dr.Ali Akbar Taghiloo 4
  • Yousof Khodaei 5