تأثیر زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سرمایه­گذاری مستقبم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی، رفع شکاف پس انداز-سرمایه­گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه­های نوین مدیریتی محسوب می­شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه زیرساخت­ها بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دورۀ زمانی2011-1980 می­باشد، بنابراین تفکیک زیرساخت­ها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل­های مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آسیایی در چهار معادلۀ طراحی شده در یک سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش 2SLSبرآورد شده­اند. نتایج نشان می­دهد که زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای غرب آسیا داشته است؛ به طوری که تأثیر ضرایب زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب شرق آسیا به ترتیب70/0 و 60/0 می­باشد و تأثیر ضرایب فوق نیز بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور به ترتیب 19/0 و 25/0 می­باشد. این در حالی است که ضرایب تأثیرگذار زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غرب آسیا به ترتیب 26/0 و 10/0 و همچنین تأثیر ضرایب فوق بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به ترتیب 07/0 و 05/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social and Economical Infrastructures on Direct Foreign Financing and Economical Growth in Asian Nominated Western and Eastern Countries

نویسندگان [English]

  • Simin Ghaderi 1
  • Dr. Nazar Dehmardeh 2
چکیده [English]

 Direct foreign financing is considered as an important factor for economical growth and development, removing the gap of saving- investment, financing, transfer of technology, technical knowledge and modern managerial methods. The current research is tried to review the effect of macro-economical effects, particularly the effect of infrastructures on attracting direct foreign financing and economical growth in the Asian nominated western and eastern countries during time period of 1980-2011, therefore, dividing  infrastructures in to two social and economical parts has been reviewed.  
The models used in this research, with respect to the conditions of Asian nominated countries, were simultaneously estimated by 2 SLS method in a four designed equations in an equation system. The results showed that social and economical infrastructures had the greatest impact on attracting direct foreign financing and economical growth in east Asian nominated companies in comparing with the western countries. So that the effect of social and economical infrastructures’ coefficients on the economical growth of the Asian eastern countries is 0.70 and 0.60 respectively, and the effect of the above coefficients on attracting direct foreign financing in the said countries is 0.19 and 0.25 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct foreign financing
  • social and economical infrastructures
  • economical growth