واکاوی و بررسی سازه های مؤثر در توسعۀ تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و واکاوی سازه­های مؤثر در توسعۀ تعاونی­های تولید روستاییاستان خراسان رضوی است. بدین منظور عوامل مؤثر بر توسعۀ تعاونی­ها در سه بعد درون سازمانی، برون سازمانی و ساختاری با استفاده از مدل راهبردی سوات تجزیه و تحلیل شده است.در این بررسی 34 شاخص شناسایی و از طریق مصاحبه حضوری با کارشناسان و تکمیل پرسشنامه، با تکنیک آنتروپی وزن دهی و اولویت بندی شدند. در پژوهش حاضر هدف اصلی آن است که با به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک، ضمن پی جویی توانمندی­ها به منظور توسعۀ تعاونی­های تولید، به ارائۀ راهکارها و تعیین استراتژی­های کاربردی پرداخته شود. نتیجه نهایی مبین آن است که استراتژی­های قابل قبول در توسعۀ تعاونی­ها، در اولویت نخست استراتژی­های تهاجمیاند و استراتژی محافظه کارانه در اولویت دوم قرار می­گیرد. در واقع استراتژی SO4با امتیاز 19/1 به مثابۀ بهترین استراتژی در توسعۀ تعاونی­ها تلقی می­گردد. استراتژی مذکور با کمک­های دولتی از طریق فراهم نمودن منابع مالی، زیرساخت­ها و بستر قانونی عملی می­گردد. در عین حال استراتژی محافظه کارانۀ WO1با امتیاز 17/1 مؤثرترین راهبرد پس از استراتژی تهاجمی قلمداد می­شود که بر رفع مشکلات مالی و اعتباری و استفاده مؤثرتر از منابع مالی و انسانی تأکید دارد. یافته­های پژوهش در مجموع بیانگر عملکرد ضعیف تعاونی­هاست و بدیهی است زمینه­ها و زیرساخت­های لازم در زمینه­هایی چون بازنگری در قوانین و مقررات و اصلاح و ارائۀ سیاست­های صحیح توسط دولت می­تواند زمینه­ای مناسب برای رفع محدودیت­ها و استفادۀ مطلوب از ظرفیت­های درونی و فرصت­های بیرونی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effective Structures on Development of the Rural Producing Cooperatives in Khorasan Razavi Province (From the view point of Experts)

نویسندگان [English]

  • Dr. Khadijeh Boozarjmehri 1
  • Maryam Hadizadeh Bazaz 2
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to study the effective factors on development of Rural Producing Cooperatives in Khorasan Razavi Province.  For this purpose, the affective factors on the development of cooperatives were analyzed and studied in three dimensions of internal, external and structural dimension with SWOT model.  In this study, the identified 34 indictors were prioritized and weighted through interview and filling questionnaire with professionals and experts of cooperatives and by Antropy technique.
In the present study, the main purpose is through applying the strategic planning process, while studying  the capabilities for development of producing cooperatives it is tried to provide solutions and identify applied strategies  The final result shows that aceptable strategies for the development of cooperatives are SO strategies, while WO strategies are placed at the second priority. The SO4 strategy with a score of 1.19 is the best strategy for the development of cooperatives. This strategy is practical with supporting financial resources, infrastructure and legal framework. WO1 strategy, however, with a score 1.17 is the most effective strategy after SO4 strategy. This strategy focuses on the financial and credit problems and more effective use of human and financial resources. The results of this research indicate that the performance of cooperatives is poor. It is evident that necessary infrastructures, provided by government can reduce potential problems and increase appropriate utilization of internal and external opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperatives
  • rural development
  • Khorasan Razavi Province