تدوین حوزه های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات مقصد و شاخص رنجش داکسی مورد شناسی: مصر، فرحزاد، محمد آباد کوره گز؛ ابوزیدآباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران

چکیده

مدل چرخۀ حیات مقصد گردشگری باتلر، مراحل مختلفی را برای سیر تحول مقاصد قائل است. مقاصد گردشگری بر اساس جایگاهی که در چرخۀ حیات خود دارند واجد ویژگی­هایی هستند که ­باید در فرایند برنامه­ریزی راهبردی مورد توجه قرار گیرند. در کنار مدل باتلر، مدل شاخص رنجش داکسی نیز با ارائۀ مراحل مختلف، عکس­العمل­های رفتاری و نگرشی خاصی را برای مقاصد تعریف نموده است. نگارندگان این مقاله با ارائۀ ماتریسی ترکیبی و یکپارچه، امکان بررسی کیفی محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی مقاصد را فراهم ساخته و از سوی دیگر، با ترکیب این ابزارها، زمینۀ پیش­بینی رفتارها و برخوردهای جامعۀ محلی را در مقابل تغییرات احتمالی و روند رشد گردشگری و همچنین امکان تدوین حوزه­های راهبردی توسعۀ گردشگری مقاصد گردشگری را میسر نموده­اند. برای دستیابی به این مهم، چهار گام مشخص طی شده است: 1- شناخت وضع موجود 2- تجزیه و تحلیل 3- سنتز و تلفیق 4- ارائۀ حوزه­های راهبردی و اولویت­بندی آنها. نتایج بررسی­های صورت گرفته نشان می­دهد که اولویت و ترکیب حوزه­های راهبردی در مراحل مختلف متفاوت است، به طوری که نمونه­های مورد مطالعه مصر- فرحزاد- محمدآباد کوره­گز، عشین-ریگ جن-جندق و ابو ­زید­آباد-بند ریگ با توجه به ویژگی­ها و تطابق آن با ویژگی­های مدل­ها به ترتیب در ابتدای مرحلۀ رشد، اکتشاف و مشارکت (طبق مدل چرخۀ حیات مقصد) و مرحلۀ بی­تفاوتی و علاقه­مندی (طبق مدل شاخص رنجش داکسی) قرار دارد که متناسب با شرایط آنها، حوزه­های راهبردی مورد نیاز تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Areas in Strategic Development of Tourist Destinations by Using Theoretical and Practical Implementation of the Product Area Lifecycle Models and Doxycycline Resentful Index, Case Study: Egypt, Farahzad, Mohammad abad Koore Gaz, Abuzeyd abad, bande Rig and ashin, Rig Jen, Jandagh

نویسندگان [English]

  • Dr. Mahmood Ziaee 1
  • Mahmoud Hassan Pour 2
چکیده [English]

Butler`s life cycle model of tourism destination considers different procedures in destination transition. Tourism destinations based on their position in the life-cycle, have characteristics that need to be consider in the strategic planning. Besides Butler`s theory, Doxey’s Irridex Model, by presenting different procedures, has defined particular behavioral and attitude reactions for destinations. Authors of this article, through demonstrating a combined and hybrid matrix, provide the possibility of reviewing the physical, social and cultural environment of destinations and on the other hand, through combining these tools make it possible to anticipate behaviors and attitudes of local community against  the probable changes and tourism growth trend and also the possibility of development strategic fileds of tourism development of tourism destinations.
To do this end, four specific steps have been taken. 1) Recognition of the current status 2) analysis 3) synthesize and combination 4) presenting strategic fields and their prioritizing. The findings of the studies showed that the priority and combination of strategic fields at each stage is different, so that the under study area of Mesr-Farahzad-Mohamad Abad e Koure Gaz, Ashin-Rig e Jen-Jandagh And Abu Zaid Abad-Band e Rig  , with respect to the specifications and their conformity with models characteristics are placed at the beginning of Growth Stage, Exploration  and participation (based on destination life cycle model) and apathy, euphoria (Doxey’s Irridex Model) respectively, so in appropriate with their conditions, the  required strategic field has been defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life cycle model of destination area
  • Butler
  • Doxey’s Irridex Model
  • strategy of destination development