ارزیابی شاخص های توسعۀ پایدار در استان کرمانشاه با استفاده ازتحلیل رگرسیونی وتحلیل سلسله مراتبی فازیFAHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

عدالت اجتماعی همراه با مدیریت نحوۀ مناسبات انسان با محیط خود و منابع در دسترس، دغدغۀ اصلی در فرایند رسیدن به توسعه در معنی متعالی آن یعنی توسعۀ پایدار است.جامعیت و تعادل در برخورداری از شاخص­های توسعۀ پایدار و آگاهی از روند پراکنش این شاخص­ها امری است که امروزه در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن در کشور ما، به علت وجود نابرابری­های موجود در میان مناطق در جهت دستیابی به توسعۀ متوازن به عنوان ویژگی بارز توسعۀ پایدار امری ضروری می­باشد. در پژوهش حاضر که به شیوۀ «توصیفی – تحلیلی» به انجام رسیده، سعی شده نمای پایداری در روند توسعه با ارزیابی حدود 40 شاخص از شاخص­های فرعی توسعه در جهت ارزیابی میزان پایداری آن در قالب شاخص­های کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، درمانی، ارتباطی و تجهیزات شهری در شهرستان­های استان کرمانشاه نشان داده شود. در این راستا دو هدف آگاهی از وضعیت پراکنش شاخص­های توسعۀ منتخب با توجه به داده­های آماری شهرستان­های استان کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP)) و میزان تأثیر شاخص­های منتخب در توسعۀ پایدار استان با استفاده از مدل تحلیل رگرسیونی در محیط نرم افزار (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد اولاً وضعیت پراکنش شاخص­های اقتصادی از میان شاخص­های منتخب در میان شهرستان­های استان دارای وضعیتی نابرابر است و ثانیاً رابطۀ عمیقی بین شاخص­های منتخب برای ارزیابی توسعۀ پایدار در استان و پایداری توسعۀ استان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Sustainable Development Indicators in Kermanshah Province Using regression analysis and Fuzzy Analytical Hierarchy

نویسندگان [English]

  • Dr. saeed Amanpour 1
  • Hadi Alizadeh 2
چکیده [English]

Social justice, along with the management of human interactions with their environment and available resources, has been indicated as the main concerns in the development process to achieve sustainable development in its transcendent meaning. comprehensiveness and balance for having sustainable development and  Awareness of dispersion trend of these indicators is an issue which is necessary today in developing countries and consequently in our country,  due to the existing imbalances between the areas for achieving balanced development as the recognized characteristics of sustainable development.
In the present study which is performed by "- descriptive analysis” method, it is tried to show a sustained feature in development trend through evaluating about 40 indicators of minor development indicators for evaluating its stability in the form of overall indicators of cultural, social, economical, health, communication and public urban  facilities  in townships of  Kermanshah  province.
In this regard, the two objectives of awareness of distribution condition of the selected development indicators according to statistical data of the cities of  Kermanshah Province, using fuzzy AHP model and the effect of selected indicators of sustainable development models using regression analysis in (SPSS) software have been analyzed. Obtained results showed that, firstly the distribution condition of economical indicators among the selected economic indicators in the cities of the province has an imbalanced condition and secondly, a deep relationship exists between the selected indicators for Assessment of sustainable development in the province and sustainable development of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Fuzzy hierarchical analysis
  • Kermanshah Province
  • regression analysis