رتبه بندی محلات شهر سردشت از نظر حرکت به سوی خلّاقیت با تأکید بر تحقق شهر خلّاق با‌ استفاده از تاپسیس و ANP

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه

چکیده

حرکت به سمت‌ایجاد و تحقق شهر خلّاق به دلایل جایگاه شهر به عنوان محل شکل‌گیری بسترهای جامعه دانایی، اهمیت و محور بودن شهرها در توسعه اقتصادی بسیار ضروری و مهم‌است.‌این مقاله با هدف بررسی مؤلفه‌های شهر خلّاق در محلات شهر سردشت، در راستای حرکت به سوی‌ایجاد محلات خلّاق تلاش می‌کند. با توجه به مؤلفه‌های مورد بررسی، نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی‌است. جامعه آماری 15 محله شهر سردشت و شاخص‌های تحقیق شامل 20 شاخص شهر خلّاق می‌باشد. بررسی وضعیت خدمات فرهنگی و چگونگی توزیع و سطح‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد که محلات آزادگان و ترمینال به سبب وجود مراکز علمی، بیشترین میزان‌استفاده از خدمات فرهنگی را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین بالاترین میزان نوآوری و اختراعات و ابداعات در محلات آزادگان و ترمینال با 64 درصد بوده‌است. در مدل ANP نیز معیار نوآوری بیشترین تأثیر را در حرکت یک محله به سمت محله خلّاق در شهر سردشت داشته‌است. در‌این میان شاخص‌های تعداد مراکز علم و فناوری، تعداد اختراعات به ترتیب با میزان 033/0 و 031/0 بیشترین نقش را در تحقق شهر خلّاق سردشت دارند. همچنین بر اساس مدل TOPSIS، محلات‌استادیوم و آزادگان در شاخص‌های مورد مطالعه در بالاترین سطح از نظر میزان خلّاقیت قرار دارند. محاسبات ضریب همبستگی چندگانه نیز روشن کرد که  8/41 درصد از تغییرات تحقق محلات خلّاق شهر سردشت ناشی از بهبود و افزایش به کارگیری مؤلفه‌های شهر خلّاق‌است به گونه‌ای که به ازای یک واحد تغییر در اثر انحراف معیار، معیارهای تحقق شهر خلّاق 652/0 واحد تغییر در تحقق محلات خلّاق شهر سردشت‌ایجاد می‌گردد. در نتیجه برای قرارگرفتن هر یک از محلات در مسیر تحقق شهر خلّاق،‌استراتژی‌هایی چون تشکیل انجمن نخبگان و اتاق‌های فکر نخبگان مدیریت شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات علمی‌و فناوری، اختصاص مکان‌هایی به طبقه خلّاق جامعه و قرار دادن امکانات دسترسی به‌اینترنت برای طبقه خلّاق و سایر شهروندان و ... بسیار تأثیرگذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Districts of Sardasht City In Terms of Moving Toward Creativity With an Emphasis on Realization Creative City by the Use of TOPSIS Model and Network Analysis

نویسنده [English]

  • Dr. Mirnajaf Mousavi
چکیده [English]

Moving toward creating and establishment of a creative city is so important and vital  due  to the position of city  as a place of formation the beds of  intelligence community and the city importance in economic development. This paper attempts to study the components of creative city in districts of Sardasht city in order to move towards a creative city.
Regarding the studied factors, the research is of applied type and the used  method is of descriptive – analytical method. Statistical  society is 15 districts  of Sardasht city and indicators of research include 20 indices of a  creative city . Investigating the status of cultural services and manner of their distribution and classification shows that Azadegan and Terminal districts have devoted themselves the highest rates of the Cultural Services due to the existence of scientific centers also,  the highest level of innovation and invention in Azadegan and Terminal  districts was 64 percent.
The ANP model has  had the most effect on moving a district toward a creative district in Sardasht city. Among these, the indices of the number of scientific and technological centers and number of invents with the amount of 0.033 and 0.031respectively have the most important role in the realization of Sardasht creative city .Also based on TOPSIS model, Stadium and Azadegan districts in the studied indicators are located at the  highest level of creativity. Calculations of multiple correlation coefficient also revealed that 41.8 percent of the changes of realizing creative districts  in Sardasht city is due to the  improvement  and increase of  using the  creative city Components .
So that for one unit  change due to deviation of criteria,  the criteria of realization creative city, will cause 0.652 units of change  in realization of creative districts  in Sardasht city. As a result, for placing  Each district along  the realization of creative city , the  effective Strategies such as: Formation of  elites Community , elites thought chambers ,city Management, Equitable distribution of services  ,  scientific and technological Facilities, dedicating    places for the creative class of the society,  internet access facilities for creative class and other citizens are highly effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative city
  • innovation
  • human capital
  • quality of life
  • Network Analysis
  • Topsis model
  • Sardasht City