واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام‌های بهره‌برداری زراعی مورد شناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد- نهبندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه بیرجند

چکیده

میزان و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور، تابعی از نوع نظام بهره‌برداری است. نظام بهره‌برداری غالب، نظام خرده مالکی با راندمان پایین تولیدی است. از سوی دیگر میزان جمعیت کشور با روندی رو به رشد مواجه است. بدین­سان، نیاز به تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی، ضرورت تغییر در این نظام بهره‌برداری را امری اجتناب­ناپذیر می­نماید. برای دست‌یابی به این هدف، راهکارهایی چون بسط و گسترش نظام­های زراعی جدید از جمله شرکت‌های سهامی زراعی که روندی رو به احیاء در کشور دارد، امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌است. در مقاله حاضر تلاش شده‌است، تا به بررسی الگوی عوامل اثرگذار در تشکیل شرکت سهامی زراعی سهل‌آباد در شهرستان نهبندان پرداخته‌شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها، از تکنیک‌های دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده‌است. یافته‌های تحقیق نشان داد، میزان عواملی هم چون آینده‌نگری، مشارکت‌پذیری و جمع‌گرایی و امید به آینده، دارای بیشترین اثر مثبت در تشکیل شرکت سهامی زراعی است. مؤلفه­های کلی الگوی اثرگذاری بر پذیرش و تشکیل شرکت سهامی زراعی شامل پتانسیل اجتماعی، وضعیت اقتصادی تولید و توسعه و شاخصه‌های فرهنگی بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors on Alteration of Farm Operating Systems Case Study: Sahlabad- Nehbandan Farming Joint Stock Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hajipour 1
  • Dr. Mahmoud Falsoleiman 2
چکیده [English]

Quantity and quality of cultivation crops in country, is  a function of the type of operating system. The  dominant operating system of country  is yeomen system with low productivity. On the other hand, the population of the system is faced with an increasing and growing trend; therefore, the need for more production of agricultural products makes inevitable the need to change the operating system.
To this aim, strategies including development of new and modern agricultural systems have been considered  more than before like farming joint stock companies. In the present paper, it is tried to review the pattern for effective factors on forming Sahlabad and Nehbandan Farming Joint stock Company.
This research is an applied one with a descriptive-analytical approach. For collecting data, two techniques of documentary and surveying method have been used. The findings of the research showed that factors including providence, partnership and plurality and hope for future have the greatest positive effect on formation of Farming Joint Stock Companies. The general components of pattern affecting  on the acceptance and formation of Farming Joint Stock Companies  has included the  social potential, economical condition , production , development and cultural indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of cultivation
  • operating system
  • Farming joint stock Company
  • Social analyzing model