ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری مورد شناسی: شهر مینودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته¬ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

کیفیت محیط و زندگی شهری از موضوعاتی است که از سوی علوم مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد. در این بین، دانش جغرافیای شهری کیفیت زندگی را در ارتباط با محیط و تأثیر آن بر نحوه‌ی عملکرد شهروندان، مورد مطالعه قرار می‌دهد. امروزه کیفیت زندگی، عالی‌ترین مرتبه در اهداف برنامه‌ریزی اجتماعی- اقتصادی و دارای دو بعد ذهنی و عینی می‌باشد. ابعاد ذهنی، به ادراک شخص از کیفیت زندگی خود و اطرافیانش توجه دارد و مفهومی کیفی و نسبی است. اما ابعاد عینی، قابل مشاهده و اندازه‌گیری است و مفهومی کمّی دارند. در این پژوهش ابتدا کیفیت زندگی در ابعاد سلامت محیطی، اجتماعی، جسمانی، روانی (ابعاد ذهنی) و همچنین کیفیت محیط شهری (ابعاد عینی) مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس رابطه کیفیت محیط و زندگی با میزان مشارکت شهروندان در امور شهری مورد بررسی قرار گرفته ‌است. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوار شهر "مینودشت" می‌باشد که با بهره‌گیری از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 250 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته، جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد سلامت اجتماعی و روانی بالاتر از حد متوسط و ابعاد سلامت محیطی و جسمانی و همچنین کیفیت محیط شهری پایین‌تر از حد متوسط قرار دارند. همچنین نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس نشان داد که افزایش کیفیت محیط و زندگی در شهر می‌تواند به افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری منجر شود و بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Measuring the Life Quality and its Effect on the Citizens’ Partnership in Urban Affair Case Study: Minoo Dasht City

نویسندگان [English]

  • Dr. Alireza Khaje Shahkoohee 1
  • Seyed Mohammad hasan Hosseini 2
  • Ramazan Toosi 3
چکیده [English]

Quality of  environment and urban life are the subjects that will be addressed by the various sciences. And the knowledge of  urban geography studies  the quality of life in relation with the environment and its impact on citizenship. Today, quality of life is the most supreme level in the objectives of social–economic planning and has two dimensions of subjective and objective dimensions. Subjective dimensions considers the perception of the individual about the quality of their lives and environment and is a qualitative and relative concept. But, objective dimensions are observable and measurable issues and have a quantitative concept. In this study, firstly the quality of  life in the environmental, social, bodily and mental health dimensions (subjective dimensions), and also the quality of the urban environment (objective dimensions), is measured and evaluated and then the relationship between quality of environment and life with the amount of citizens’ participation in urban affairs has been studied. Statistical society of this research  is all wardens of families in Minoodasht town, which  by implementing  Cochran formula and simple random sampling, 250 samples were elected, and data were collected by researcher-made questionnaire. Results of  the study revealed that social and mental health dimensions are above average and environmental and bodily health dimensions, as well as, the quality of the urban environment are lower than average. Also, results of statistical test of variance analysis indicated that enhancement of the life and environment quality can lead to increase of citizens’ participation in urban affairs, and there is a significant and direct relation between these issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Quality of environment
  • Participation
  • Minoodasht