کیفیت محیط کالبدی و حس مکان مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حس مکان که از عوامل تعلّق به یک مکان و به ادراک کنشگران از محیط، اشاره دارد، از جمله مفاهیم مهم و کلیدی در جغرافیای انسانی به ویژه جغرافیای فرهنگی محسوب می‌شود.‌این پژوهش به بررسی وتحلیل کیفیت محیط کالبدی وحس مکان دانشجویان می‌پردازد. روش تحقیق از سنخ توصیفی–تحلیلی و جامعه آماری‌این تحقیق تعداد 5644 نفر از دانشجویان دانشکده‌های زیر مجموعه گروه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق بر پایه مطالعات اسنادی است و در بخش عملی نیزتعداد 400 نفراز دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برگزیده‌شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد، متغیر موقعیت دانشگاه با میانگین وزنی 06/4 و وزن نسبی 27/0 در بین متغیرهای پانزده‌گانه تحقیق بیشترین ﺗﺄثیر را بر حس مکان دانشجویان داشته و بالاترین رتبه را به خوداختصاص داده‌است. عناصر محیط کالبدی مانند فضای مناسب جهت پیاده روی و فضای سبزﻣﺸﺠﺮنیز بعد از موقعیت دانشگاه بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of Phyisical Environment and Sense of Place Case Study: ShahidBeheshti University Students

نویسندگان [English]

  • Dr. mohammadtaghi Razaviyan 1
  • MohammadKazem ShamsPouya 2
  • Abdollah MolatabarLahi 2
چکیده [English]

Sense of place which refers to emotional feeling of a person to a specific place  and researchers concept of the environment is one of the  important  and key concepts in the human geography particularly cultural geography.
This research studies and analyzes the quality of physical environment and sense of place among students of Shahid Beheshti University. The research method is of analytical-descriptive type and statistical society of this research is 5644 students of sub sets of human science group of Tehran Shahid Beheshti University. The theoretical framework of the research is based on documentary research and  at the practical part , 400 students were selected using stratified random sampling.
 Findings showed that the variable of university position with  a weighted average of  4.06 and relative weight of 0.27 among the fifteenth variables has the greatest  effect on the place sense of the students and has been given the highest rating .Elements of the physical environment, such as suitable space for walking and wooded green space has designated the highest rank after the university location.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sense of place
  • geographical situation
  • physical environment
  • Shahid Beheshti University