تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعۀ گردشگری (با تأکید بر هتل ها )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده­های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت بیشتری در قرن جدید ادامه دارد. در صورت برنامه­ریزی و توسعۀ از پیش اندیشیده­شده، گردشگری قادر­است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجه­ای را در توسعۀ ملی ایفا نماید. مراکز اقامتی بویژه هتل­ها یکی از ارکان مهم و اساسی گردشگری محسوب می­شود. کمیت و کیفیت آنها در توسعۀ گردشگری یک مکان نقش زیادی دارد. شهر شیراز به دلیل بهره­مندی از جاذبه­های متنوع فرهنگی ، تاریخی و طبیعی از موقعیت ممتازی از نظر جاذبه­های گردشگری در سطح جهانی برخوردار­است. اما متناسب با قابلیت­های موجود نتوانسته است از گردشگری بهره ببرد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی در شهر شیراز پرداخته شده­است. نوع تحقیق، بنیادی - توسعه­ای است و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعۀ آماری ، گردشگران خارجی و داخلی را که در تیرماه 1390 در هتل­های شیراز اقامت کرده­اند، مورد تحقیق قرار داد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و 250 نفر تعیین شد. اعتبار و روایی پرسشنامه به-طریق محتوایی و بر­اساس نظر متخصصین مورد سنجش قرار­گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ اندازه­گیری شد که از پایایی مطلوب (08/0) برخوردار­بود. اطلاعات از طریق نرم افزار spss و مدل کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد بهبود کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) باعث جذب و توسعۀ گردشگری در شهر شیراز می­شود و بین کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) و میزان رضایتمندی گردشگران رابطۀ معناداری وجود دارد و همچنین مراکز اقامتی با توجه به نقش و کارکرد تفریحی شیراز از توزیع فضایی مناسبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative and Spatial Analysis of Accommodation Centers in Shiraz city for Tourism Development ( by emphasis on hotels)

نویسندگان [English]

  • Forough Ghasemi 1
  • Dr. Keramatollah Ziyari 2
  • Mohamad Sadeghi 3
چکیده [English]

The growth and development of tourism is  an important phenomena in the latest of 20th centaury which is continuing with higher speed in the current century. In case of foreseen planning and developing, tourism is able to create direct and indirect economical, social, cultural, environmental and political profits and has a recognized share in the national development. Accommodation centers especially hotels are considered as one of the important and main elements of tourism and their quality and quantity has a great impact on tourism development of an area. Shiraz city due to the enjoyment of various tourism, historical and natural attractions has a distinguished and distinct situation throughout the world. But it does not benefit in proportion with its potential. With respect to the importance of this subject, this paper has studied and analyzed the qualitative and spatial status of accommodation centers in Shiraz city. Type of research is developmental- institutional type and its study method is descriptive- analytical method.The statistical society of this research is the local and foreign tourists who were accommodated in Shiraz hotels in July 2011. The sample volume was calculated by Cocharan formula and was determined as 250 persons. The validity and reliability of questionnaire was measured from the view point of content and based on the view of professionals. Reliability of questionnaire was measured through Cronbach's alpha which had a desirable reliability (0.08). The data were analyzed by SPSS software and Chi Square model. The research findings show that optimizing the facilities and services of accommodation centers (hotels) causes the attraction   and development of tourism in Shiraz city and there is a significant relation between the quality of hotels’ facilities and services with the amount of tourists’ satisfaction, also accommodation areas with respect to the recreational role and function of Shiraz has a suitable spatial distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • qualitative and spatial analysis
  • accommodation centers
  • hotel
  • Tourism
  • Shiraz city