سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی، مشارکت و توسعۀ پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقۀ سه کلانشهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

علی رغم اینکه رهیافت مشارکتی و توجه به مردم، به عنوان بهره­برداران نهایی از نتایج طرح­ها و برنامه­ریزی­های شهری، مقوله­ای است که طی دهه­های اخیر مورد توجه صاحب­نظران حوز­ برنامه­ریزی شهری قرار­گرفته، ولی مقوله سرمایه اجتماعی اغلب به دست فراموشی سپرده شده­است. حال مسئلۀ اساسی و سؤال اصلی تحقیق آن است که سرمایۀ اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش آن، محور‌ها، معیارها، شاخص‌ها و به­طور مشخص ابعاد مشارکتی آن و نقش و تأثیر این بعد از سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ پایدار شهری چیست؟ از این­رو هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان مشارکت شهروندی، به­عنوان یکی از ابعاد مهم سرمایۀ اجتماعی می­باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده­است. با توجه به تعداد نمونۀ موردنیاز که بر اساس فرمول کوکران 320 عدد تعیین­گردید، پرسشنامه­ها در منطقۀ سه، شهر زاهدان توزیع و پس از تکمیل و تلفیق با یافته­های اسنادی، با استفاده از نرم­افزار آماری  Spss18و آزمون T-Test  یک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار­گرفت. نتایج حاصل از تحلیل­های کمی و کیفی این پژوهش حاکی از آن است که شهروندان منطقه سه کلانشهر زاهدان از نظر میزان مشارکت در امور شهر در وضعیت خوب و بالاتر از حد متوسط قرار­دارند.بنابراین، مسئولین اجرایی و مدیریتی شهر می‌توانند از این پتانسیل و استعدادی که در بین شهروندان نهفته است با برنامه ریزی‌های منسجم و منظم این توانایی‌های بالقوه را به مرحله فعلیت رسانده و به­منظور ارتقا کیفیت کاردکرهای شهری و زندگی شهروندان بیش از گذشته از آن بهره­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Social Capital Participation and Urban Sustainable Development Case Study: District No.3 of Zahedan Metropolis

نویسندگان [English]

  • Dr. Issa Ebrahimzadeh 1
  • Mohammad Zare 2
چکیده [English]

Despite of the fact that Participatory approach and  attention to people as final users of  the results of urban projects and planning  , is the issue considered  by authorities  of urban planning , but  the item  of social capital has been mostly forgotten.
However, the main issue and question of this research is that what is the social capital, the effective factors on its decrease or increase, indices, criteria and clearly its participatory dimension and the role and effect of this dimension of social capital on the urban sustainable development.
Therefore, the aim of this study is to measure the citizens’ participation as one of the main dimensions of social capital. The research method was descriptive - analytical and questionnaires have been used to gather the required information. The required sample size was determined 320  based on Cochran formula, The questionnaires were distributed in district No.3 of  Zahedan and  after completing and integrating with documentary   findings of documents,  was analyzed using statistical software of  Spss18 and single variable T-Test .
Qualitative and quantitative analysis of the results of this study suggests that the citizens of district No.3 of Zahedan metropolis are at a good condition and above the average level  from the view point of participation in urban affairs.
Thus, the executive and administrative authorities of the city can use the potential and talent of citizens through a careful and regular planning and implement it for improving the quality of urban functions and life of citizens more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • civil participation
  • civil society
  • district No.3
  • Zahedan city