سنجش ارزش‏های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت، مورد شناسی: محدودۀ معالی‏آباد شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش شهرسازی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‏ریزی شهری دانشگاه شیراز، واحد بین‏الملل

چکیده

ارزش‏های محیطی و تأثیر آن‏ها بر رضایتمندی سکونتی در شهرها اهمیت زیادی در برنامه‏ریزی مسکن شهری دارد. رضایتمندی ساکنان از محیط مسکونی علاوه بر سلامتی جسمانی و روانی ساکنان، بر شاخص‏های مهم برنامه‏ریزی، همچون کیفیت زندگی، نرخ جابه‏جایی و پیش‏بینی تقاضای مسکن مؤثر است. نرخ بالای جابه‏جایی‏های سکونتیِ اخیر، تأثیر فزاینده‏ای بر شکل‏گیری خوشه‏های مسکونی و افزایش پراکنده‏رویی شهری داشته‌است که خود چالشی جدی در مدیریت شهری امروز به شمار می‏آید. محدودۀ معالی‏آباد، یکی از نواحی نوساز شهر شیراز و مرکز ثقل توسعۀ شمال غرب این شهر است که در سال‏های اخیر، به دلیل تحولات کالبدی عمده، جمعیت زیادی را به خود جلب کرده‌است. از این رو، ضروری است ارزش‏های محیط‏ سکونت در این محدوده و رضایتمندی خانوارها در آن بررسی شود. برای این هدف، با حجم نمونۀ 430 خانوار و با تکمیل پرسش‏نامه، اطلاعات لازم برای پژوهش گرد‏آوری شد. برآورد کمّی رضایتمندی سکونتی، با استفاده از طیف پنج گزینه‏ای لیکرت و دسته‏بندی ویژگی‏های محیطی بر میزان رضایتمندی افراد، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) تعیین شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که بیشتر افراد، رضایتمندی بالایی از محیط سکونت خود در محدودۀ پژوهش دارند و کیفیت آب‏وهوا و وجود مناظر طبیعی و باغ‏ها مهم‏ترین نقش را در این ارتباط داشته‏اند. بااین‏حال، در برخی نقاط محدوده، رضایتمندی اندکی در میان ساکنان محدوده مشاهده می‏شود. بیشتر این افراد در مجتمع‏های مسکونی بلندمرتبه و در لبۀ خیابان اصلی ساکن بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of the Effective Environmental Values on Satisfaction of Residential Location, Case Study: Maali-Abad District in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Dr. Hasan Izadi 1
  • Sepideh Barzegar 2
  • Dr. Abdol Reza Pakshir 1
  • Dr. Khalil Hajipour 1
چکیده [English]

Environmental values and their effects on residential satisfaction are of great importance in urban housing planning. Residential satisfaction about their residential place, inaddition to physical and mental health of the residents, is effective on quality of life, housing moving rate and prediction of housing demands.
Recently, high moving rate has intensified urban sprawl  and forming residential clusters which can be considered as an important challenge in urban growth management.
Maali-Abad district is a new developed and renewed area at the  north west part of Shiraz, which attracted a great  number of population due to its main physical changes . Therefore, it is imperative to assess residential environment values in this part of the city and suggest some strategies to augment residential satisfaction. To this end,  the data by using a standard questionnaire were collected. 430 participants completed the questionnaires. The residential satisfaction amount  was determined by using a five-item Likert spectrum and classification of environmental specifications on the satisfaction rate of residents by using confirmatory factor analysis (CFA).
 The reseach findings showed that most residents expressed their great satisfaction with their residential environment. Climate quality , existance of natural landscapes  and gardens have important roles in this regard. However, in some parts of the area, especially in high-rise buildings and on the edge of Main Street, residents were unsatisfied with their environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Environment
  • Residential Satisfaction
  • Environmental Values
  • Maali-Abad District
  • Shiraz