برنامه‌ریزی منطقه‌ای بر مبنای سناریو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد شناسی: تعاون روستایی شهرستان‌های رستم و نورآباد ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی موجود، بی­نظمی های اجتماعی در اشکال مختلف، ناهنجاری­های رفتاری و اجتماعی، رشد بی­رویۀ مهاجرت، افزایش حاشیۀ شهرنشینی  و بسیاری مشکلات دیگر، به نحوی ناشی ازتوسعه­نیافتگی روستایی می‌باشند. در این میان تعاون روستایی، نقش عمده­ای در توسعۀ روستا و دستیابی به توسعه منطقهای ایفا می­کند. بنابراین پرداختن به آینده و برنامه­ریزی آن ، جزء جدانشدنی فرآیند برنامه­ریزی توسعۀ روستایی است. هدف اصلی مطالعه­ی حاضر، شناساییسناریوهای مختلف توسعه در بخش تعاون شهرستان­های رستم و ممسنی، ارزیابی و انتخاب بهترین آنها می­باشد. رویکرد اینپژوهش،توسعه­ایوروشتحقیق،توصیفی-  تحلیلیاست. برای گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از منابع کتابخانه­ای و دیدگاه متخصصان و صاحبنظران توسعۀ منطقه­ای و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار expertchoice، جهت تجزیه و تحلیل و اولویتبندی سناریوها استفاده شده­است. بر این اساس ابتدا نقاط ضعف، قوّت، فرصت­ها و تهدیدها مشخص گردیده و سپس چهار سناریو شامل: قطب تولید دام و فرآورده های دامی،قطب تولیدات باغی و صنایع تبدیلی مرتبط، قطب تولید محصولات راهبردی گندم و برنجو در­نهایت ادامۀ وضعیت موجود طراحی گردید که در بین سناریوهای طراحی شده، سناریوی قطب تولیدات باغی و صنایع تبدیلی مرتبط، در اولویت اول قرار­گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Planning Based on the Scenario Using Analytical Hierarchy Process Case Study: Rustam and Mamasani Rural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Boostani 1
  • Dr. Hosein Rezaiee Dolatabadi 2
  • Mostafa Goharifar 3
چکیده [English]

A lot of existing social and economical problems, social disorders in different forms, behavioural and social ubnormalities, uncontrolled growth of population, increase of suburbanization and many other problems are in a way due to the undevelopment of rural areas. Among these, rural cooperatives have a great role in development of villages and obtainment of regional development.  Considering the future and its planning is an inseparable part of planning process of rural development. 
The main objective of this study is to identify different scenarios in the development cooperation sector of Rustam and Mamasani cities, their evaluatation  and selecting  the best of them. The Approach of research is developing and research methodology is descriptive analysis. To collect the required data, library resources and perspective of regional development experts have been used. Then the Analytic Hierarchy Process (AHP) and expert choice software were used to analyze and prioritize development scenarios . Based on this,  firstly the weaknesses, strengths , opportunities and threats were identified and then four scenarios including Livestock and diary production center, Garden and associated industries, center for strategic production of wheat and rice and finally the continuation of the status quo have been designed. In order to determine weights of factors, a questionnaire in form of paired comparisons with scale of one to nine was prepared and completed by several experts and relevant pundits to research. The results of "Expert Choice" show that among the four designed scenarios, the garden center and associated industries were the first priority. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Planning
  • Rustam and Mamasani
  • Cooperation
  • Development