تحلیلی بر معیارها و شاخص‌های مکان‌یابی شهرک‌‌های صنعتی با تأکید بر اصول برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده

امروزه رشد صنعت به صورت مجتمع، منطقه، ناحیه، قطب یا شهرک صنعتی، پدیده‌ای است رایج در نواحی شهری، که باید توجه خاصی را در گزینش مکان بهینۀ این نواحی صرف نمود. از این روی در کشورمان در طی چند دهۀ اخیر عدم توجه به معیارهای صحیح در مکان‌گزینی این کاربری، سبب عدم تعادل‌‌های فضایی در سطح مناطق شده‌است. این پژوهش با هدف مطالعۀ معیارها و عوامل مؤثر در مکان‌یابی شهرک‌‌های صنعتی، به مطالعه و تحلیل این عوامل، مطابق با اصول برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین در ایران می‌پردازد. جهت انجام این امر از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده‌است، اطلاعات مورد نیاز برگرفته از اسناد و منابع مکتوب می‌باشد. از این روی در گام نخست با مراجعه به منابع مکتوب و کتابخانه­ای، شاخص‌ها و معیارهای مؤثر در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی استخراج گردیدند که با توجه به تأکید این پژوهش بر روی برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین، این معیارها در چهار سطح ملی، منطقه­ای، ناحیه‌ای و محلی طبقه‌بندی گردیدند. سپس با توجه به برابر نبودن وزن و اهمیت هر معیار اقدام به تعیین وزن آن‌ها توسط مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) شد. از نتایج قابل ملاحظۀ این پژوهش می‌توان به مواردی همچون مهمتر بودن عوامل و معیارهای طبیعی نسبت به عوامل انسانی و همچنین وزن بیشتر عوامل محلی نسبت به سایر سطوح فضایی و کاهش وزن عوامل با افزایش سطح فضایی از سطح محلی به ملی ذکر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Criteria and indicators of locating Industrial cities with Focus on Spatial planning and Land Use planning in Iran

نویسندگان [English]

  • Dr. Mohammad Reza Rezaiee 1
  • Amir Reza Khavarian Garmsir 2
چکیده [English]

Today, development of industry in form of complex, area, district or industrial cities is a common phenomenon in urban areas that particular attention must be paid for  optimum locating of such areas. Hence in our country during the last decades, due to the lack of attention to proper factors in locating  such land use, has caused the  spatial imbalances in the regions. This research, with the aim of studding the effective  factors on locating the  industrial areas, will analyze and study these factors according to spatial planning  and land use planning in Iran.
Descriptive - analytical method was used for this study, the required information retrieved from documents and text resources. In the first step, the  effective factors and criteria on locating industrial areas  were obtained through referring to library and written texts  ,and  with respect to the  focus of this research on spatial and land use planning, these factors classified into  four spatial levels of national, regional, areal and local, then  since  this factors have not equal importance and weight, their weights were determined by Analytical Network Process (ANP) model. The obtained  results of this research  shows the following results: natural factors are more important than human factors, local factors has more weight than other spatial level and the weight of factors reduces with enhance of their  spatial level from local level to national ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors
  • locating Industrial city
  • Spatial planning
  • Land Use planning
  • Iran