مدلسازی مکان بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در پشت‎بام ساختمان‎ها با استفاده از GIS‎؛ مطالعه موردی حد واسط خیابان وصال تا خیابان قدس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی‎های تجدید‎پذیر در ایران محسوب می‎گردد. این تحقیق به‌دنبال ارائۀ مدلی در خصوص شناسایی مکان‎های بهینۀ استقرار پانل‎های خورشیدی در محیط شهری می‎باشد. پتانسیل فراوان و فضای مناسب پشت‌بام ساختمان‎ها با ارتفاع زیاد و قرارگیری آن‎ها در معرض مستقیم نور خورشید و استفاده‌نکردن بهینه از این فضاها، لزوم مکان‎گزینی بهینۀ استقرار پانل‎ها خورشیدی را برای تولید انرژی ضروری کرده است. در این تحقیق، ابتدا ویژگی‎ مکان‌های مناسب استقرار پانل‎های خورشیدی در محیط شهری و منبع تولید لایه‎های مورد نیاز شناسایی‌گردید. لایه‎های مورد نیاز جهت دست‌یابی به مکان‎های مناسب استقرار پانل‎های خورشیدی بر اساس نقشه‎های 1:2000در نرم‎افزار ArcGIS تهیه و مدلسازی فضایی با استفاده از عملگر AND منطق بولین و عمگر ضرب در این نرم‎افزارانجام شد. همچنین از تکنیک میانگین‎گیری وزن‎دار ترتیبی(OWA) برای تلفیق نتایج به‌دست آمده با دو عامل نوع کاربری و میزان جمعیت استفاده شد. بر اساس مشاهدات میدانی، مدل مد‌نظر ارزیابی شد و از ضریب تاو-کندالb برای تعیین میزان تطابق میان نتایج به‌دست آمده در مدل و نتایج مشاهدات استفاده شد. نتایج، حاصل ضریبی برابر 771/0 را نشان‌می‌دهد که حاکی از رابطۀ قوی بین دو متغیر و دقت نسبتاً زیاد مدلسازی انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the optimum site for solar panels’ installation in buildings' rooftops using the GIS Case study: between Vesal Street and Qods Street of Tehran city

نویسندگان [English]

  • Qadir Ashournejad 1
  • Hadi Paktinat 1
  • Dr. Ali Darvishi Boloorani 2
چکیده [English]

Because of appropriate environmental condition and geographical position, solar energy is considered as one of the most efficient renewable energy types in Iran. This research intends to introduce a model by which it is possible to recognize the most optimum installation site for solar panels in urban environment. High potential of the highly elevated rooftops and direct exposure to sunlight and lack of their use in urban environments makes it necessary to utilize them optimally to produce energy from sunlight. In this research, properties of an appropriate site for installing solar panel in urban environment were primarily identified and then the required layers were determined. Layers required for accessing the appropriate sites were produced based on 1:2000 maps and were modeled spatially in ArcGIS using Boolean logic's AND and Product operators. These results were combined with land use and population factors by technique of Ordered Weighted Averaging‎ (OWA). The model was evaluated based on field observation and the Tao-Kendall coefficient was used to determine the homogeneity between the results of the model and those of field observation. The coefficient was calculated 0.771 that indicates a significant relation between the two parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical Information System
  • Solar energy
  • Solar Panels
  • Digital Surface Model