نقش سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسودۀ شهری مورد شناسی: بافت فرسودۀ شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کارشناسان بر این باورند که وجود بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیرمجاز در کشور، یکی از بیماری‌های شهری است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و امنیتی بسیاری از ناهنجاری‌های موجود کشور را در دل خود نهفته دارد و برای حل این گونه معضلات و تأمین امنیت جانی شهروندان درمقابل ساخت و سازهای بی‌کیفیت، قدیمی و فرسوده باید این مناطق به‌سازی و نوسازی شود. همین امر موجب شده است مدیران شهری توجه و رسیدگی به این‌گونه بافت‌ها‌ را در دستور کار جدی خود قرار دهند. بافت‌های قدیمی که در طول زمان، به صورت ارگانیک و با مشارکت مردم شکل گرفته و تغییر پذیرفته‌اند، اکنون نیز برای برقراری و انطباق نیازمندی‌های امروز و فردای بافت حضور و مشارکت همان مردم جزء لاینفک ساماندهی محسوب می‌شود. نوشتار حاضر سعی دارد با مطالعۀ موردی بافت فرسودۀ شهر اردبیل به روش توصیفی-تحلیلی یکی از ارکان مهم طرح‌های ساماندهی این نوع بافت‌ها یعنی مشارکت ساکنان را در ارتباط با وضعیت سرمایۀ اجتماعی محلات بافت فرسوده مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج پژوهش معناداری بالای رابطۀ میان دو شاخص، میزان احساس تعلق به محله و میزان اعتماد نهادی محله با میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده و همچنین عدم معناداری رابطه بین شاخص میزان همبستگی اجتماعی و میزان مشارکت ساکنان را در فرایند نوسازی بافت فرسودۀ شهری نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social capital on the participation of inhabitants in Renovation of urban old texture Case study: old texture of Ardabil

نویسندگان [English]

  • Dr. Hosein Nazmfar 1
  • Mohammad Amin Attar 2
چکیده [English]

Experts believe that the existence of old textures and unauthorized settlements in the country, is one of the urban diseases that involves many defects of the country in terms of economical, social, health, cultural and security, and to solve these problems and to ensure the safety of citizens against inefficient, old and decay quality of construction, these areas should be renewed  and rehabilitated. This causes that urban managers shall pay attention to these textures in their real agenda. The old textures that have changed and formed as organic by participation of people over the time, today also the participation of the same people for establishing the current and future requirements, is an integral part of the renovation too .
This paper, through studying the old texture of Ardabil city as a case study, by using analytical-descriptive method, tries to analyze one of the important elements of organizing these kind of textures, i.e.  Inhabitant’s participation in relation with the status of social capital of old textures.
The results showed a significant relation between  two indices of belonging sense to the neighborhood and the local institutional trust index with the participation of the residents of the old texture and also no significant relation between the social correlation  index and the participation of the residents in the process of the renovation of urban old texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban old texture
  • Social Capital
  • Participation
  • Ardabil