رتبه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس زیرساخت‌های گردشگری شهری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- منطقه ای، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توریسم، دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه در بسیاری از موارد، گردشگری شهری یکی از بخش‌های سرآغاز توسعۀ پایدار در شهرهای مناطق در حال توسعه در نظر گرفته شده است و سرآغاز برنامه‌ریزی صحیح برای دستیابی به گردشگری شهری پایدار، شناخت پتانسیل‌های نواحی از این منظر است. از جمله پتانسیل‌های نواحی مختلف در ارتباط با گردشگری شهری می توان به زیرساخت های گردشگری شهری اشاره کرد. بنابراین اهداف پژوهش حاضر در مرتبه اول، رتبه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی از نظر برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری شهری و در مرتبه دوم، مشخص‌کردن نحوۀ توزیع زیرساخت‌های گردشگری شهری در سطح استان با استفاده ازتکنیکTOPSIS،SAW و ضریب چولگلی پیرسونی است.این پژوهش ازنوع توصیفی‌تحلیلی بوده و داده‌های مورد نیاز آن به روش اسنادی جمع‌آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اولاً شهرستان‌های تبریز، مراغه و شبستر، سه شهرستان اول و شهرستان‌های ورزقان، چاراویماق و خداآفرین، سه شهرستان آخر در رتبه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی بر اساس برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری شهری می‌باشند. ثانیاً به‌کارگیری ضریب چولگی پیرسونی نیز نشان می‌دهد که توزیع زیرساخت های گردشگری شهری در سطح استان آذربایجان شرقی نامتقارن با چولگی مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the counties of East Azarbaijan Province based on Urban Tourism Infrastructures by MCDM’s Methods

نویسندگان [English]

  • Dr. Abolfazl Ghanbari 1
  • Bahman Shojaeivand 2
  • Bahram Zeynali 3
چکیده [English]

Today in many cases, urban tourism is considered as the beginning part of sustainable development of cities in developing regions and beginning of proper planning to achieve sustainable urban tourism and identifying areas' potential in this view. Among the potential of these areas, in relation with the urban tourism, the Urban Tourism Infrastructures can be referred. The first purpose of this research, is the ranking of  East Azarbaijan province counties in terms of urban tourism infrastructures and second, to determine the distribution of urban tourism infrastructures in the province, using TOPSIS and SAW Techniques and Pearson's skewness coefficient. This research is a descriptive - analytical and data collection was made by documentary method. The results of this study show that, firstly, the counties of Tabriz, Maragheh and Shabestar are the three first and the counties, Varzeqan, Charoymaq and Khodafryn are the three last of East Azerbaijan province in urban tourism infrastructures ranking. Second, using Pearson's skewness coefficient indicates that the distribution of urban tourism infrastructures in the counties of East Azarbaijan province is asymmetric with positive skewness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ranking
  • Urban Tourism Infrastructures
  • Multi-criteria Decision Making
  • East Azerbaijan province