ارزیابی ترجیحی شهروندان نسبت به پارک‌های شهری نورآباد بر اساس رویکردهای جغرافیایی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای دانشگاه زابل

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای دانشگاه زابل

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده

برنامه‌ریزان شهری، با این‌که حداقل‌هایی به‌عنوان سرانه پیشنهاد نموده‌اند، اما معتقدند که بهتر است، از بین کاربری‌های شناخته شده و موجود در شهرها، تنها برای کاربری فضای سبز، ، سرانه‌ای نباشد، تا شهرها به‌صورت باغشهر درآیند و این امر اهمیت و ضرورت فضای سبز را بیشتر نمایان می‌سازد. به این سبب درحال حاضر فضای سبز به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی مطرح و مورد بررسی قرار می­گیرد. پژوهش حاضر با هدف افزایش کارایی و افزایش تعداد بازدیدکنندگان از پارک‌های موجود در سطح شهر نورآباد ممسنی در فارس، انجام شده‌است. مسألۀ مطرح شده در این پژوهش، تفاوت قائل نشدن طراحان و برنامه­ریزان فضای سبز میان سه مؤلفۀ فرهنگ، اقتصاد و زیست محیط و همچنین عدم توجه به ترجیحات مردمی در طراحی پارک‌ها می‌باشد. به این منظور ابتدا پس از بیان چالش‌های مورد بررسی برای هر یک از این مؤلفه‌ها (فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی)، شاخص‌های مورد مطرح برای هر یک از آن‌ها شناسایی و در قالب یک پرسشنامه طراحی شده‌است. پسازاستخراجوپردازشداد‌­هایجمع‌آوریشدهوتهیهشاخص‌هایآماریمناسببرایمؤلفه‌هایتحقیق،ازآزمون کای اسکوار تک متغیره استفادهشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که برخلاف عقیده رایج بین برنامه‌ریزان، شهروندان بین این سه مؤلفه (فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی) به لحاظ اهمیت تفاوت قایلند، همچنین مؤلفۀ فرهنگی، از بین سه مؤلفۀ مورد بررسی، با مقدار (x2) برابر با 559.746 از بیشترین ترجیحات برخوردارند. پس از آن، در بعد زیست محیطی مقدار (x2) برابر با 506.579 و در بعد اقتصادی مقدار (x2) برابر با 166.411 در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preferencial Assessment of citizens agains Noorabad urban parks based on Geographic approaches (economic, social and environmental)

نویسندگان [English]

  • Dr. Gholamali Khammar 1
  • Dr. Akbar Kiani 2
  • Mina Amiri NeZhad 3
  • Mohammad Ali Mirshekari 3
چکیده [English]

Among the recognized  and  available landuses in  the cities, Urban planners only for green space Although they have proposed some minimums for  per capita of green space, but they believe that  it is better not to have per capita for such landuse so that cites become Garden City. This shows the importance and necessity of green space, thus, now green space as a fascinating topic is discussing in scientific centers. The aim of this study is to increase the efficiency and the number of visitors of the parks in Noorabad Mamasani city in Fars province. The discussed issue in this study is that the designers and planners did not consider any difference among three components of culture, economy and environment and lack of attention to public preferences in designing park.
To this end, Firstly, after indicating  the investigated challenges for each of these components (cultural, economical and environmental),the considered indicators for each of them were identified and designed in the form of a questionnaire. The single variable chi-square test was used after extraction and processing of gathered data and preparation of statistical indicators for the research components. The results indicate that, contrary to common belief among planners, citizens make distinction between the three components (cultural, economical and environmental). The cultural component among the  three investigated components has the highest preferences with value (x2) equal to 559.746, Then in environmental component, value of (x2) equal to 506.579 and economic component, value of (x2) equal to 166.411 are at the next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • parks
  • public preferences
  • Noorabad Mamasani