سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه لرستان

چکیده

مسکن یک مقولۀ چند بخشی است که دارای مفاهیم کمی و کیفی می‌باشد. یکی از سیاست‌های مسکن در ایران، سیاست مسکن کم درآمد است که با نام "مسکن مهر" شناخته می‌شود. با توجه به اجرا و تکمیل برخی از فازهای آن، ضروری است با روش‌های مختلف، میزان موفقیت آن مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این روش‌ها، سنجش میزان رضایتمندی سکونتی در جهت ارزیابی کیفیت سکونتی ساکنان می‌باشد؛ از این رو در این مقاله با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و مدل‌هایی همچون آزمون T و رگرسیون خطی، سعی گردیده میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر شهر زاهدان (محله مهرشهر) در چهار سطح مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کیفیت محیط شهری مهرشهر زاهدان در تمام سطوح، در سطح پایینی قرار گرفته‌است. با این حال میزان رضایتمندی از محیط سکونتی، اندکی بیش از رضایتمندی از کیفیت محیط شهری می‌باشد. ضمناً در بین کلیۀ زیرشاخص‌ها، تنها کیفیت دو شاخص خدمات دسترسی و حمل و نقل و همچنین تسهیلات بیرونی بالاتر از میانگین قرار‌ گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of inhabitants' Satisfaction about the Residential Quality of the Mehr Housing, Case Study: Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Dr. Mojtaba Rafieeyan 1
  • Mandana Masoudi Rad 2
  • Maryam Rezaiee 2
  • Mona Masoudi Rad 3
چکیده [English]

housing is a multisectoral issue which  has quantitative and qualitative concepts. One of the policies of housing in Iran is the low income housing policy, which is known as Mehr housing. According to the execution and completion some of it's phases, it is important to be investigated by various methods. One of these methods, is measurement of satisfaction in order to evaluate the residential quality of the residents. So, in this research resident's satisfaction has been assessed by descriptive statistics methods as well as T test and Linear Regression in four levels. The results indicate that the quality of urban environment in Zahedan Mehr shahr in all levels is low. Nevertheless the extent of residential environment satisfaction is slightly more than the urban environment satisfaction. Meanwhile, among all of the sub-criteria, just two indicators of access services and transportation as well as outside facilities are a little more than the average quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Satisfaction
  • Mehr housing
  • Zahedan Mehr shahr
  • residential quality