ارزیابی عملکرد اجتماعی، فرهنگی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی

2 دانشجو دکترا و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام‌های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام‌ها و تدوین راهبردها و برنامه‌های مناسب برای نیل به توسعۀ کشاورزی پایدار اهمیت اساسی دارد. هدف اصلی این تحقیق مطالعۀ اثرات اجتماعی، فرهنگی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری و ارزیابی میزان موفقیت آن از لحاظ شاخص اجتماعی، فرهنگی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه مطالعاتی می‌باشد. ابتدا روستاهایی می‌باشند که در اراضی آن‌ها طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری اجرا شده‌است که تعداد آن‌ها 9 روستا از دهستان قره‌طغان می‌باشد که واقع در بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران می‌باشد که به عنوان روستاهای هدف تحقیق جهت ارزیابی طرح در نظر گرفته‌شده‌است. گروه بعدی کارشناسانی می‌باشند که طرح توسط آن‌ها طراحی یا اجرا شده و یا به شکلی در طرح اجرا شده، مسئولیت داشتند. متغیر مستقل تحقیق، شاخص‌های بعد اجتماعی و فرهنگی طرح مورد نظر و متغیر وابسته، موفقیت طرح از بعد اجتماعی-فرهنگی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و پرکردن پرسشنامه از کل 260 بهره‌بردار در منطقه مورد مطالعه و 68 کارشناس متخصص در طرح می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای طرح، از لحاظ بعد اجتماعی– فرهنگی موفق بوده، ولی به نظرکشاورزان اجرای طرح از این بعد، ناموفق بوده‌است. ضریب همبستگی بعد اجتماعی و فرهنگی 072/0- می‌باشد. بنابراین بین دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در میزان موفقیت طرح از بعد اجتماعی و فرهنگی، همبستگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the performance of social, cultural, mobilization and Renovation and integration of paddy fields Case Study:Gharetoghan Village of Neka city

نویسندگان [English]

  • Dr. Khadije Bozarjmehri 1
  • Elahe Anzaiee 2
چکیده [English]

The study of sustainable agriculture and its sub-systems for the purpose of  obtaining more knowledge and information about the situation of such systems and development of  appropriate mechanisms , strategies and programs for achieving sustainable development of agriculture has a great importance.
The main aim of this study is to examine the social-cultural effects of mobilization  and renovation projects and integration of  paddy lands and evaluation of its success rate  in term of social and cultural factor from the view point of  agricultures and experts.
The research's statistical community includes two study groups. The first are villages  which mobilization and renovation and also paddy lands integration have been made in their lands, which are 9 villages in Gharetoghan rural district, that is in the  central part of Neka town ship in Mazandaran province , which are considered as the  research objective villages in evaluation of the project.
Another group are the experts who designed or performed the project or were involved in a way in the project execution.
 The independent variable of research  is the indices of social and cultural dimension of the project and the dependant variable is the project success from social and cultural  viewpoint. The research method is descriptive and analytical method. The data was collected through field study and questionnaires distributed among 260 farmers of the  studied area and the 68 experts of the project.
The findings show that from the social-cultural aspect, experts believe that the project implementation was successful, but farmers believe that  it was not successful. Moreover, the correlation coefficient of social- cultural aspect is -0.072 ; therefore, there is no correlation between the farmers and experts view about the success  of social- cultural aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social-cultural performance
  • mobilization and renovation
  • paddy lands
  • lands integration
  • Gharetoghan rural district