برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری با تأکید بر توسعۀ پایدار در ناحیۀ خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

گردشگری، منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه‌هایی از زندگی و نیازهای جامعۀ انسانی را متأثر و مرتفع می‌سازد و بنا به ماهیت خود این صنعت نه تنها کارکرد‌های متعددی دارد؛ بلکه از اشکال متنوعی نیز برخوردار است. این صنعت به رغم جاذبه‌های بسیار زیاد آن در ایران سهم اندکی از درآمدهای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. امروزه گردشگری یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و عموم کشورها در تمام مراحل توسعه به ‌طور فزاینده‌ای به آن وابسته‌اند. افزون بر این بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاستمداران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند. این در حالی است که ایران علی‌رغم آنکه به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره‌گیری از پشتوانۀ غنی تاریخی‌- فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه‌ای در توسعۀ صنعت گردشگری برخوردار است؛ لیکن تا کنون نتوانسته سهم شایسته‌ای از این گردش سرمایه را به دست آورد. گرچه انتظار می‌رود در برنامۀ پنجم و پس از آن تا تحقق چشم‌انداز 1404 بیش از گذشته شاهد تحولیِ سازنده در این زمینه باشیم. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای هدفش تعیین نحوۀ به کارگیری فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در برنامه‌ریزی گردشگری منطقه‌ای در ایران (ناحیۀ خرم‌آباد) است. تجزیه و تحلیل‌های حاصل از مدل فوق در این پژوهش نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی توسعۀ پایدار گردشگری ناحیۀ خرم‌آباد، در اولویت اول استراتژی‌های محافظه‌کارانه و در اولویت دوم برنامه‌ریزی استراتژی‌های تهاجمی قرار می‌گیرند. بدین‌منظور، نخست استراتژی‌های اولیه WO و سپس استراتژی‌های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در استراتژی‌های تهاجمی، استراتژی 2SO با امتیاز 55/6 در اولویت اول قرار می‌گیرد و در راهبردهای محافظه‌کارانه، راهبرد 1WO با امتیاز 59/5 نمایانگر بهترین راهبرد در گردشگری پایدار ناحیۀ خرم‌آباد شناخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning of Tourism Development with Emphasis on Sustainable Development in Khorram Abad Region

نویسندگان [English]

  • Dr. Issa Ebrahimzadeh 1
  • Gol Afarin Maleki 2
  • Hoseyn Farhadinejad 3
چکیده [English]

Tourism is a polyhedral charter that each of its face affects on and meets some aspects of the life and requirements of human society and based on its nature, this industry not only has different uses but also has various forms. This industry, despite of its high attractions in Iran, has allocated itself a low portion of the world tourism incomes.  Today, tourism is one of the growing industries in the world and most of the countries at all stages of development, depend increasingly on it. In addition, a great number of development  planners and politicians consider the  tourism industry as  a key element of sustainable development .  However, in spite of the fact that Iran owns profuse  environmental resources and also having several thousands of rich historical-cultural  background,  has a special capacity in development of tourism industry, but up to now, has failed to gain a suitable share of this capital. Although in the fifth development program and after it, up to the realization of 1404 prospect, it is expected to witness a useful and efficient change in this field. This paper by a   descriptive - analytical  approach and through  field and library  studies, aimed to  determine how to use the  strategic planning process in regional tourism  planning of Iran ( Khoram Abad Region)The analyses, resulting from such model in this study show that in the planning of sustainable development  of tourism of   Khorram Abad region, conservative strategies are placed at the first priority and the  aggressive one at the  second priority. For this purpose, firstly, the primary strategies of WO and then SO strategies have prioritized in SWOT matrix. In aggressive strategies, SO strategy with score 6.55 is placed at the first priority and in conservative strategies, WO1 strategy with score 5.59 represents the best strategy in sustainable tourism in Khoram Abad region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • sustainable development
  • Khorram abad
  • Model SWOT