تبیین نابرابری‌های آموزشی و ارائۀ مدل توسعۀ آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 دکترای مدیریت آموزشی ، دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دکترای مدیریت آموزشی، استاد دانشگاه ارومیه

4 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانۀ آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل شاخص‌های آموزشی انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و جامعۀ آماری، مناطق 24 گانۀ آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی است. شیوۀ جمع‌آوری آمار و اطلاعات به صورت اسنادی است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌های تاپسیس، ضریب پراکندگی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و شبکه‌های عصبی استفاده شده است. نتایج رتبه‌بندی مناطق با استفاده از تکنیک تاپسیس نشان می‌دهد که بین مناطق آموزشی استان نابرابری وجود دارد و از 24 منطقۀ آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی منطقۀ بوکان به عنوان برخوردارترین و منطقۀ صومای برادوست به عنوان محروم‌ترین مناطق آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی هستند. با استفاده از مدل ضریب پراکندگی برای اندازه‌گیری نابرابری معلوم می‌شود بیشترین میزان نابرابری با 0.828 در شاخص‌های دانش‌آموزی و کمترین میزان نابرابری با 3/0 در شاخص‌های پیشرفت تحصیلی بوده است. براساس نتایج تحلیل مسیر شاخص‌های امکانات دانش‌آموزی دارای بیشترین و شاخص‌های امکانات فیزیکی دارای کمترین تأثیرات بر نابرابری مناطق آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی بوده‌اند. نتایج پیش‌بینی با استفاده از شبکۀ عصبی نیز نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر را بخش شاخص‌های اقتصادی و کمترین تأثیر را شاخص نیروی انسانی در پیشگویی نابرابری مناطق آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model Inorder to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Sameri 1
  • Dr. Mohammad Hassani 2
  • Dr. Mirmohammad Seyed abbaszadeh 3
  • Dr. Mirnajaf Mousavi 4
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of  explanaing  and modeling educational inequality in 24 educational districts in west Azarbaijan province using educational indicators analysis. The research is of descriptive – analytical type. The statistical society is the 24 educational districts in West Azerbaijan province.  Documentary method was used for collecting the required data and information.   SPSS software is used for data analysis. TOPSIS models, dispersion coefficient, path analysis and  neural networks were used  for data analysis. Ranking results of districts by using TOPSIS technique shows that there is an inequality between educational districts of the province and amomg the 24 educational districts of West Azerbaijan province , Boukan and Soomaye Baradoost are  the richest  and the most deprived Educational districts of west Azerbaijan  respectively . The dispersion coefficient used for measuring the inequality, indicates that the highest inequality 0.828 was for the student's  indices and the lowest with 0.3 was for the educational progress  indices. Based on the results of path analysis, student indices and physical facilities, respectively, have the highest and lowest impact on the inequality of educational districts. Neural network analysis shows that economic indicators  and human resources respectively, had the most and the least importance in inequality of educational districts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Inequality
  • Educational Indicators
  • Educational district
  • West Azarbaijan province